Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar arkeologi som god vetenskap. Etik och samhällsansvar betonas. Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden för arkeologer.
Kursen ger även fördjupade kunskaper i att planera, genomföra, rapportera samt för en icke-arkeologisk publik presentera ett arkeologiskt fältarbete. Fältarbetet genomförs som grupparbete. Till kursen hör, i mån av resurser, en fyradagarsexkursion till ett svenskt landskap. Genom sin betoning på problemlösande grupparbete är kursen användbar i yrken som ställer krav på samarbetsförmåga.

 Kursen ges på vårterminenen. Du söker kursen på antagning.se

Särskild behörighet: 150hp, varav ingår arkeologi kandidatkurs eller kandidatkurs i laborativ arkeologi eller kandidatkurs i osteoarkeologi.

Kursansvarig lärare och examinator

Anders Carlsson

Schema