Kursen är inriktad på medeltida materiell kultur utifrån lämningar efter islamiska och judiska grupper i Europa. Kursen genomförs som nätbaserade litteraturstudier, diskussioner samt redogörelser för medeltida lämningar vid exkursion till Sicilien. Särskilda ämnen som kommer att belysas är skandinaviska kontakter med medelhavsområdet, införseln av dokument och tankegods från islamiska områden, judisk bosättning i Centraleuropa och skandinavisk reception av bilden av judar, samt gemenskap och motsättningar på det bysantinsk-islamiska Sicilien och södra Italien. Kursen berör såväl idé- och lärdomshistoria, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv som historisk arkeologi.

Gemensamt för masterkursen är relationen mellan konflikt och integration, utifrån ett uttalat perspektiv om heterogenitet och förhandling. Olikheter inom gruppen och likheter mellan grupperna understryks som ett perspektiv för att motverka essentialisering av identiteterna. Samtidigt framhålls processer som är strukturerande och bevarande som en del av medvetna identitetsval.

Teoretiskt berör kursen transnationell historieskrivning och en ”histoire croisée” som perspektiv. Perspektivet uppmärksammar interaktion över stora områden, även sådana som vid första anblick tycks avlägsna varandra. Perspektivet kan kort uttryckas vara ett växelspel mellan empiri och perspektiv, förankrat i olika historiska kontexter. Perspektivet rör sig bort från en allmän globalhistoria och kulturmötesdiskurs, och erbjuder i stället ett metodiskt anknutet arbetssätt.

Kursen kommer att ges vårterminen 2020.