Vecka 4.

Sista veckan; då grävningen avslutades, schakten lades igen och rapportarbetet började.

Grupp A, Åkern

Vid det rektangulära schaktet på åkern började veckan med att rita av sektionsväggen med hjälp av totalstationen. Det innebär att man dokumenterar höjden över havet på de olika lager och eventuella anläggningar man har undersökt. Under torvlagret påträffades ett 30-40cm tjockt kulturlager som var kraftigt omrört av senare tiders åkerbruk. Under detta lager framkom ett fyndtomt lager av ljus mycket hård lera med två nedgrävda anläggningar. Den ena var ett möjligt stolphål med oval form med lodräta sidor som går ner i en spetsig botten. Dimensionen var 20 x10 x 30 cm och anläggningen innehöll kol, lera, sand och sten. Den andra anläggningen bestod av en nedgrävning/grop med rund form på sidor och botten. Dimensionen var 40x35x5cm. Fynden i gropen utgjordes av två bergartsavslag. Fyllningen bestod av mjuk lera och mindre sten.

När inmätningarna var avklarade och den ljusa leran kunde konstateras vara tom på fynd lades schaktet igen och fyndhantering och rapportarbete påbörjades inne på universitetet.

 

 
Ett stolphål i schakt A
Bild 1. Ett stolphål i schakt A undersöks och grävs ut. (Foto: Klas af Edholm)
 

 

 

Grupp B, Åkern.

Vid det kvadratiska schaktet på åkern fortsatte arbetet med att frilägga den stenpackning som påträffades under vecka 3. Stenpackningen låg som ett eget lager mellan det sönderplöjda kulturlagret och den ljusa leran och där hittades små mängder bränd lera, keramik samt kol och brända ben. I övrigt hittades enbart en anläggning i schakt B. Anläggningen bestod av en nedgrävning i leran i schaktets sydvästra del. Nedgrävningen syntes först som en rund mörkfärgning ca 28 cm i diameter. Anläggningen dokumenterades i form av foto, ritning och inmätning med totalstation. Anläggningen bestod av sandblandad lera som till färgen var något mörkare än omgivande lera. I anläggningen hittades två slagna stenar samt fragment av brända ben. Det går inte att utesluta att denna anläggning liksom de två som hittades i schakt A fortsatt upp genom kulturlagret men senare tiders åkerverksamhet gör att detta inte går att styrka. Det gick även att konstatera att det såg något annorlunda ut under det sönderplöjda kulturlagret i schakt B i jämförelse med schakt A. Diagonalt genom schaktet gick det en tydlig gräns med den ljusa leran i norr och en ljus finkornig sand i söder. Schaktets profil mättes in och ritades av med hjälp av totalstationen.

Precis som i schakt A konstaterades den ljusa leran och även den finkorniga sanden vara fyndtom varvid schaktet lades igen och fyndhantering och rapportarbete påbörjades.

 

 
Lodfoto över stenpackningen
Bild 2. Lodfoto över stenpackningen i schakt B.
 

 

 

Sammanfattning:

Då schaktet låg på en åker utgjordes de första 30 till 35 cm av ploglagret vilket innebär att fyndmaterialet är mycket omrört och förstört. Det påträffades fynd från olika tidsperioder i samma lager. Fragmenteringsgraden för keramiken och benmaterialet var mycket högt. Lagret under ploglagret bestod av både ljus lera och sand med tydlig avgränsning diagonalt genom schaktet i schakt B medan schakt A enbart hade lera. Detta ler- och sandlager innehöll inga direkta fynd utöver stenpackningen i den nord-västra delen av schakt B utan enbart nedgrävningar. Sammanfattningsvis kan man säga att utgrävningarna på åkern visar att området visar tecken på mänskiga aktiviteter under mycket lång tid, från åtminstone mellanneolitikum fram till idag med kortare avbrott.

Grupp C, Skogsbacken

Under vecka fyra började det bli allt fyndfattigare allteftersom de kom längre ned i jorden. Fynden upphörde helt när de kommit ned till ett lager med gul sand. Liksom vid de två tidigare nämnda schakten har veckan ägnats till stor del åt att dokumentera och mäta in de befintliga anläggningarna, vilka till största del förefaller vara stolphål och diffusa nedgrävningar, innan schaktet lagts igen.

 

 
elementanalys
Bild 3. Provtagning elementanalys norra sektionsväggen i schakt C. (Foto: Natalie Dimc & Markus Fjellström)
 

 

 


Sammanfattning:

Inga nya gravar har hittats i närheten av den grav som upptäcktes hösten 2009 men ben av människa hittades strax norr om den graven. Vi har utifrån undersökningen ännu inte kunnat närmare identifiera vilken typ av aktiviteter området representerar. Stolphålen är intressanta men ingen konstruktion går dock att konstatera. Därmed går det inte att säga om man bott på platsen. Det finns också en del fyndkoncentrationer av främst keramik. Allmänt kan man säga om keramiken att den verkar höra till Fagervik III med inslag av IV. En inledande bedömning i fält är att det är mer fast gods längre ner och poröst gods längre upp i lagren. Detta kan förklaras med att den äldre gropkeramiken är av en fastare typ medan den yngre är mer porös. En trindyxa av grönsten har hittats och den har vid något tillfälle återanvänts som knacksten. Bland fynden av skiffer finns ett hänge som först tolkades som en skifferspets.

En övergripande tolkning utifrån materialet som gjorts av grupp C är att detta bör handla om ett område med bland annat mer rituell verksamhet, en plats där hantering av döda har ägt rum. Det som tydligast pekar mot en sådan tolkning är från 2009 och de fragment av människoben som hittades. Det finns även en grav sydöst om schaktet som hittades redan 1970. Eventuellt kommer framtida jämförelser mellan de olika undersökningsområdena kunna ge information om olika aktiviteter inom fornlämningslokalen.


Grupp D, Platån

Tisdagen den sista veckan ägnades vid platån åt provtagning. Det ihållande regnet ställde till en del problem då schaktet måste vara torrt så att man kan se de olika färgskiftningarna man vill ta prover på. Detta gjorde att de fick bygga tak av presenningar över samtliga provschakt. I övrigt dokumenterades de anläggningar som påträffats. Makroprover togs på samtliga sådana mörkfärgningar. Från några av dem togs jordprover till fosfat- och lipidanalys då de misstänkte att något var deponerat. I ”strandschaktet” hittades en del stora bitar keramik och en stor de av vad som möjligen skulle kunna vara en malsten. Hur dessa föremål hamnat under det som var strandlinjen under mellanneolitisk tid är inte helt klart, förmodligen rör det sig om utkastat/tappat material. Under torsdagen var det så dags att lägga igen även dessa schakt och att återvända in till universitetet för att skriva rapporten och ta hand om fynden.

 

 
strandschaktet
Bild 4. Det så kallade strandschaktet när det precis anlagts. (Foto: Christian Sunnerfjell)
 

 

 

Sammanfattning:

Området som platån utgör har inte undersökts arkeologiskt tidigare och därför lades fem provrutor spridda över platån och två i en naturformerad sänka på andra sidan en modern väg, detta för att bedöma var det vore mest givande att ta upp schakt i anslutning till grävningens syfte. Ett schakt lades ut vid tidigare sjöbotten för eventuella fynd i form av utkastat avfall. I samtliga provrutor på platån framträder en i mångt och mycket homogen stratigrafi. De två provrutorna på andra sidan vägen uppvisar en något olikartad stratigrafi som avviker från de övriga provrutorna. Schaktet under den mellanneolitiska strandlinjen skiljer sig från de övriga provrutorna. Detta schakt är mindre kulturpåverkat i och med att det ligger utanför den dokumenterade lokalen. I samtliga provrutor och schakt påträffades en stor mängd fragmenterad keramik, brända ben, sten- och kvartsavslag. Det är tydligt att någon form av aktivitet skett på platsen under mellanneolitikum.


Vecka 5

Den femte och avslutande veckan tillbringade vi inne på den arkeologiska institutionen på Stockholms universitet där vi omhändertog alla våra fynd samt sammanställde rapporter över våra områden. Vi avslutade veckan med en utställning öppen för allmänheten torsdagen den tredje juni. En sammanfattande rapport avseende hela utgrävningsområdet kommer att publiceras här på hemsidan så fort den blir färdig.

 

Guidning

Under de fyra veckor som utgrävningarna pågått har vi samtidigt tagit emot skolklasser för att visa vår verksamhet och samtidigt förmedla mer kunskap om stenåldern. Intresset har varit mycket stort och vi hoppas att de som besökt oss tyckt att det varit lika trevligt och spännande att träffa oss som vi tyckte det var att träffa dem. Vi önskar nu er alla en trevlig sommar.