Johan Runer.jpg
 

Avhandlingen behandlar övergången vikingatid – tidig medeltid i Sverige. Utgångspunkten bildar de romanska kyrkorna från den äldre medeltiden, men under arbetets gång dras även arkeologiska, historiska och rättshistoriska källor in i diskussionen. Syftet är att förklara samhälleliga förändringar, särskilt avseende jordägande och skattesystem.

Vid kyrkans entré var den odlade jorden vanligen låst genom odalrätten, som innebar att jorden endast fick innehas av en viss släkt. Kyrkan hade emellertid ett stort behov av mark. Inte minst skulle varje församlingskyrka förses med en prästgård. En strategi som kyrkan använde sig av för att propagera för sin rätt och bekämpa landets ”perversa sedvänja” (påvens uttryck i ett brev till Sveriges ärkebiskop 1206) var att arkitektoniskt uttrycka när en kyrkligt ägd prästgård fanns – kyrkan försågs då med en absid. Anledningen till detta är att biskopen var all kyrkojords förvaltare. Biskopen var Kristi ställföreträdare. En kyrkligt ägd prästgård sågs ytterst vara ägd av Kristus, och dess kyrka kunde då förses med symbolen för himmelriket – absiden – där Kristus i biskopens person bokstavligen hade sitt säte.

Absidkyrkor ligger ofta på eller i nära anslutning till allmänningar. Att kyrkorna förlades hit berodde på att allmänningsmarken kunde tjäna som underlag för upprättandet av kyrkligt ägda prästgårdar. Ett hittills ouppmärksammat slag av allmänningar är ”kollektivt innehavd” mark – med detta avses inägomark som inte övergått i odal, och som innehades av olika kollektiv på samma sätt som annan allmänningsmark. Kollektiven har främst använt sin gemensamma inägomark som betesmark. Utifrån förekomsten av detta markslag får vi en ny syn på det äldre samhället. Nya tolkningar kan göras av Uppsala öd, Husabyarna och Tunaorterna.

Genom de romanska kyrkotypernas spridning kan det också påvisas att de äldsta skattesystemen var något som kollektiven hade ett stort inflytande över.

Odalen som idé var intimt länkad till det kollektiva samhället. 1200-talets folkungauppror var sannolikt orsakade av tidens samhällsförändringar – övergången från ett kollektivt samhälle till ett samhälle mer baserat på enskilda individers makt och ägande.

Avhandlingen innehåller en katalog över det medeltida Sveriges kyrkor och kapell.

Errata-lista (pdf)
Figur 116, sid 216 (doc)