Projektet avser att studera materiella aspekter av bronsålderns hällbilder och bildbrukets betydelse i sociala relationer. Utgångspunkten är att hällbilder är integrerade materialiteter i sociala relationer och inte bara passiva reflektioner av ideologiska eller kosmologiska föreställningar. Perspektivet förskjuts därmed från människors bruk av bilder som symboler till att undersöka hur bildbruk i sin fysiska form kan ingå i och påverka relationer mellan olika individer och grupper.

Detta undersöks genom analyser av visuell grammatik. Med detaljerade analyser kan man påvisa hur nya motiv relaterar till äldre bilder och till klippans mikrotopografi samt hur vissa motivelement ibland förlängts, fördjupats, uteslutits eller lagts till i efterhand. Genom att identifiera mönster i bildbruket är det möjligt att analysera förskjutningar, anpassning, förändring och brott mot praxis, vilket ger bildbruket en social dimension. Det möjliggör även analyser av bilder agens, det vill säga hur de kan uppmana till handling genom exempelvis en speciell utformning eller satta i ett avvikande sammanhang.

Till hjälp för att kunna identifiera detaljer i olika processer på hällarna används avancerad fotogrammetri i syfte att möjliggöra tredimensionella digitala analyser av utvalda hällar. Genom att undersöka bronsålderns hällbilder med nya metoder och utifrån ett nytt sammanhang kommer projektet att fördjupa vår förståelse av bildbrukets betydelse under en formativ period i vår förhistoria.

Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektledare: Fredrik Fahlander