PAG-dagen 2009 är en workshop för några av institutionens forskare och doktorander som samlats kring temat Sinnenas arkeologi. Syftet är att diskutera hur forntida människors sinnen och sinnesupplevelser (genom bl.a. syn, hörsel, doft, smak och känslor) kan studeras och förstås genom materialitet. Det kan t.ex. röra sig om färgers symbolspråk, ljudets och ljusets betydelse i ritualer, behovet att förhindra insyn, isolering av ljud och odör, matkultur och smakupplevelse eller kulturella konstruktioner av smärta och stank.

 

 
Stephen Houston
Stephen Houston
 

 

Vi i PAG vill orientera oss inom detta fält och få möjlighet till fördjupande diskussioner utifrån våra respektive projekt. Till höstens PAG-dag har vi därför bjudit in en pionjär inom ämnesområdet, professor Stephen D. Houston, Brown University i USA, som kommer leda en seminariedag med diskussion kring gemensamma forskningsfrågor samt delta i en exkursion till platser där vi kan studera temat i praktiken. Professor Houston håller under sitt besök också den öppna föreläsningen Visibility and Invisibility: Architectural Implications of the Seen and Unseen (but Sensed) among the Classic Maya inom ramen för institutionens forskarseminarium. Öppen föreläsning med professor Stephen Houston

Professor Houston är arkeolog, antropolog och epigrafiker, och en av de ledande nutida mayanisterna. För närvarande leder han utgrävningarna av El Zotz, en mindre mayastad i Guatemala. Hans forskning spänner från arkitekturens meningsbärande element till social och politisk struktur, uppkomst och försvinnande av skriftsystem, mayaskriftens fonetik, färgsymbolik, neurofysiologi och sinnenas arkeologi. Som expert på forntida skriftspråk och ikonografi har han även ett intresse för runinskrifter.

 

 
maya
Mayabild från Palenque
 

 

Workshopens betydelse består i att Sinnenas arkeologi här kan diskuteras och problematiseras bredare än vad som skett tidigare inom skandinavisk arkeologi. Gruppen består av forskare från institutionens alla avdelningar – humanistiskt och naturvetenskapligt orienterade - samt blandar seniora och juniora forskare och doktorander. Att invitera professor Houston syftar inte bara till kunskapsuppbyggnad, utan främst till ett möte mellan skilda forskningstraditioner, och till att detta område som vi tidigare behandlat utifrån våra nordvästeuropeiska förutsättningar här kan få brytas mot andra perspektiv, självklarheter och förutsättningar. Den amerikanska forskningstraditionen är exempelvis mer antropologisk medan den europeiska är mer humanistisk. Ämnet kommer att fördjupas och belysas genom de enskilda deltagarnas tillämpningar samt visa på bredden inom detta mångvetenskapliga fält.

Vår förhoppning är att detta sedan ska generera en andra fas bestående av ytterligare symposium, en session, en gemensam projektansökan, eller liknande som visar sig relevant för några eller alla deltagarna. Workshopens inlägg kommer att utvidgas till en publikation som gavs ut 2010: Making Sense of Things. Archaeologies of sensory perceptions, Fahlander F. & Kjellström A. (red.). Stockholm Studies in Archaeology, Stockholm, sid. 1-13.

Deltagare och abstracts