Onsdagen den 3 december-08

Var står gravarkeologierna idag? Vilka frågeställningar kring s.k. gravar uppfattas som angelägna nu? Vilka uttryck av identiteter skapas i gravläggningar, och hur? Är begreppet grav lika tillämpligt i alla förhistoriska perioder och situationer?

Denna temadag aktualiserar och uppdaterar begreppen ”identiteter” och ”grav”. Genom arkeologins historia har fokus i samtal om gravar skiftat. Gravlagdas identitet har diskuterats i termer av exempelvis social status, och ritualteori har applicerats för att förstå skeenden kring gravläggningar och de efterlevandes ageranden. Frågor om och hur exempelvis grupptillhörighet kommit till uttryck i gravar har också dryftats. Framför allt internationellt har även personhood-begreppet från antropologi kommit att användas för att nyansera bilden av en ofta påstådd gravlagd odelbar, självständig och oberoende individ. Var har dessa diskussioner landat idag? Vad är det nya svarta inom gravarkeologin?

Under temadagen diskuterar disputerade forskare och doktorander dessa frågor utifrån sina arbeten som spänner från stenålder till historisk tid. Tillsammans fördjupar vi oss i frågor som anknyter till det valda temat, utifrån skilda frågeställningar och teoretiska förhållningssätt.

Schema för temadagen (53 Kb)

Abstracts för temadagen (87 Kb)