Laborativ arkeologi

Masterprogram i arkeologi, laborativ arkeologi, 120 hp

Urvalet till masterprogrammet baseras på en sammanvägd bedömning av det tidigare uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt ett personligt motivationsbrev på högst 5000 tecken inklusive mellanslag.

Instruktioner för motivationsbrev i samband med ansökan till Masterprogram i arkeologi:

Vid ansökan till Masterprogrammet i arkeologi ska bifogas ett personligt motivationsbrev. I det ska du kortfattat redogöra för planeringen av dina studier dels genom att reflektera bakåt, hur du lagt upp dina tidigare studier och dels hur du tänker dig den vidare progressionen med Masterprogrammet. I brevet ska du också tala om vad syftet är med din utbildning, dvs. vad den är tänkt att leda fram till efter avslutad masterexamen (exempelvis forskarutbildning eller arbete inom kulturmiljövården).

Om du söker flera inriktningar på programmet ska du skicka ett brev per inriktning.
Obs att du ska märka brevet med ditt personnummer.

Ansökan görs på www.antagning.se

Brevet laddas upp med ansökan, alternativt skickas till:
Antagningsservice
FE20101
839 87 Östersund

samt även i kopia till:

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Masterprogrammets inriktningar:
Från och med hösten 2009 är de tidigare fyra olika programmen i arkeologi (allmän), laborativ arkeologi, osteoarkeologi samt antikens kultur och samhällsliv sammanslagna till ett gemensamt masterprogram i arkeologi. Programmet läses med inriktning mot något av de fyra ämnena.

Programmet startar med den institutionsgemensamma kursen Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi. I denna får du problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Oavsett inriktning får du fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats), samt forskarförberedande läskurser. Kursen består av föreläsningar hållna av lärare från institutionens olika enheter. och omfattar olika typer av pedagogiska former som textseminarier, paneldiskussion, grupparbete samt studiebesök.

Utöver den gemensamma introduktionskursen består respektive inriktning av programmet av att antal obligatoriska och valbara kurser vilka väljs i samråd med programansvarig för respektive inriktning ur den pool av kurser som institutionen erbjuder, eller bland andra kurser inom fakulteten, inom universitetet eller vid annan högskola.

Inriktning Laborativ arkeologi

Kurser inom programmet (Inriktning Laborativ arkeologi)
Introduktionskurs till masterprogram i Arkeologi, 15 hp (Obligatorisk)
Arkeologins laborativa metoder I, 7,5 hp (Obligatorisk)
Arkeologins laborativa metoder II, 7,5 hp (Obligatorisk)
Problemformulering i laborativ analys, 15 hp (Obligatorisk)
Laborativ arkeologi masterkurs, 30hp (Obligatorisk)
Fältkurs i Laborativ arkeologi, 15 hp (Obligatorisk)

För samtliga masterprogram inom fakulteten är även följande kurser obligatoriska:
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp – ENAEH7 (ges av engelska institutionen)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp – FI4202 (ges av institutionen för praktisk filosofi)

Kurser terminsvis - Laborativ arkeologi
Termin 1
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Introduktionskurs till masterprogram i Arkeologi, 15 hp (huvudområde arkeologi)
Arkeologins laborativa metoder I, 7,5 hp (huvudområde arkeologi)
Termin 2
Arkeologins laborativa metoder II, 7,5 hp (huvudområde arkeologi)
Fältkurs i laborativ arkeologi, 15 hp (huvudområde arkeologi)
Valfri kurs, 7,5 hp
Termin 3
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Problemformulering i Laborativ analys, 15 hp (huvudområde arkeologi)
Valfri kurs om 7,5 hp
Termin 4
Laborativ arkeologi - masterkurs, 30 hp (huvudområde arkeologi)
Minst 90 högskolepoäng omfattar studier inom huvudområdet, maximalt 15 högskolepoäng får omfatta valfria kurser på grundnivå, minst 7,5 högskolepoäng avser färdighetskur
 
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70