Arkeologi

Masterprogram i arkeologi, 120 hp

Urvalet till masterprogrammet baseras på en sammanvägd bedömning av det tidigare uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt ett personligt motivationsbrev på högst 5000 tecken inklusive mellanslag.

Instruktioner för motivationsbrev i samband med ansökan till Masterprogram i arkeologi:

Vid ansökan till Masterprogrammet i arkeologi ska bifogas ett personligt motivationsbrev. I det ska du kortfattat redogöra för planeringen av dina studier dels genom att reflektera bakåt, hur du lagt upp dina tidigare studier och dels hur du tänker dig den vidare progressionen med Masterprogrammet. I brevet ska du också tala om vad syftet är med din utbildning, dvs. vad den är tänkt att leda fram till efter avslutad masterexamen (exempelvis forskarutbildning eller arbete inom kulturmiljövården).

Om du söker flera inriktningar på programmet ska du skicka ett brev per inriktning.
Obs att du ska märka brevet med ditt personnummer.

Ansökan görs på www.antagning.se

Brevet laddas upp med ansökan, alternativt skickas till:
Antagningsservice
FE20101
839 87 Östersund

samt även i kopia till:

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
att: Anne Hofmann
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

 

Har du frågor om utbildningen kontaktar du Fredrik Fahlander
fredrik.fahlander@ark.su.se

 

Masterprogrammets inriktningar:
Från och med hösten 2009 är de tidigare fyra olika programmen i arkeologi (allmän), laborativ arkeologi, osteoarkeologi samt antikens kultur och samhällsliv sammanslagna till ett gemensamt masterprogram i arkeologi. Programmet läses med inriktning mot något av de fyra ämnena.

Programmet startar med den institutionsgemensamma kursen Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi. I denna får du problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Oavsett inriktning får du fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats), samt forskarförberedande läskurser. Kursen består av föreläsningar hållna av lärare från institutionens olika enheter. och omfattar olika typer av pedagogiska former som textseminarier, paneldiskussion, grupparbete samt studiebesök.

Utöver den gemensamma introduktionskursen består respektive inriktning av programmet av att antal obligatoriska och valbara kurser vilka väljs i samråd med programansvarig för respektive inriktning ur den pool av kurser som institutionen erbjuder, eller bland andra kurser inom fakulteten, inom universitetet eller vid annan högskola.


Inriktning allmän arkeologi

Masterprogrammet med allmän arkeologisk inriktning består av både obligatoriska och valfria kurser, varav minst 60 hp måste vara i arkeologi. Programmet startar med en obligatorisk termin som inleds med en gemensam introduktionskurs för samtliga ämnen om 15 hp. Under terminens andra halva läser man den obligatoriska kursen ”Kritiska Perspektiv I” (7,5 hp) som ger en fördjupning i aktuella arkeologiska perspektiv. Kursen följs upp under den andra terminen med "Kritiska Perspektiv II" (7,5 hp).

Under programmets andra och tredje terminer läser man valfria kurser som väljs i samråd med programansvarig ur den pool av kurser som institutionen erbjuder eller bland andra kurser inom fakulteten, inom universitetet eller vid annan högskola. Dessa kurser ska ligga i huvudsak på avancerad nivå.

Valbara kurser som ges av institutionen är bland annat färdighetskurserna ”Specialiserad fältkurs” (15hp) och ”Arkeologisk yrkespraktik” (15 hp). Fältkursen går på vårterminens andra halva och läses  under termin två. Praktikkursen, som består i 10 veckors praktik vid ett museum, grävande institution eller liknande går under programmets tredje termin. Observera att fakultetens kurser i ”Avancerad akademisk engelska” 7,5 hp, och ”Vetenskaplighet och forskningsetik” 7,5 hp är obligatoriska och måste ingå i programmet. Dessa går normalt vid två olika tillfällen under varje termin och läses förslagsvis under termin 1 och 3.

Den fjärde och sista terminen omfattar den obligatoriska kursen ”Arkeologi - masterkurs” (30 hp) som består i ett större självständigt arbete.

Kurser inom programmet (Arkeologi, allmän inriktning)

Se kurswebsidorna för varje kurs under Avancerad nivå

Introduktionskurs till masterprogram i Arkeologi, 15 hp (Obligatorisk)
Kritiska Perspektiv I, 7,5 hp (Obligatorisk)
Kritiska perspektiv II, 7,5 hp (Obligatorisk)
Arkeologi - masterkurs, 30 hp (Obligatorisk)
Specialiserad Fältkurs, 15 hp (valbar)
Arkeologisk yrkespraktik, 15 hp (valbar)

För samtliga masterprogram inom fakulteten är även följande kurser obligatoriska:

Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp – ENAEH7 (ges av engelska institutionen)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp – FI4202 (ges av institutionen för praktisk filosofi)

Kurser terminsvis - Arkeologi
Termin 1
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Introduktionskurs till masterprogram i Arkeologi, 15 hp (huvudområde arkeologi)
Kritiska perspektiv i arkeologi I, 7,5 hp (huvudområde arkeologi)
Termin 2
Kritiska perspektiv i arkeologi II, 7,5 hp (huvudområde arkeologi)
Valfria kurser om 22,5 hp
Termin 3
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Valfria kurser om 22,5 hp
Termin 4
Arkeologi - masterkurs, 30 hp (huvudområde arkeologi)

Minst 60 högskolepoäng omfattar studier inom huvudområdet, maximalt 30 högskolepoäng får omfatta valfria kurser på grundnivå, minst 7,5 högskolepoäng avser färdighetskurs.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70