Kursen behandlar teori för tillämpning av rumslig analys och visualisering med hjälp av Geografiska Informationssystem (GIS) med arkeologisk tillämpning. Under kursen studeras datahantering, bearbetnings- och visualiseringsmetoder för vetenskapligt arbete samt praktiska tillämpningar av geodata i GIS. Kursen ger kunskaper i grundläggande geodesi, kartprojektioner, kartans koordinater samt hur GIS används inom arkeologin. Undervisningen består av föreläsningar och eget arbete i datasal där insamlad information eller tillhandahållen används till att visualisera och tolka resultaten.

Kursansvarig lärare

Göran Alm

Schema