Myntskatt. Karls, Tingstäde sn, Gotland Köln, kejsar Heinrich II 1014-1024
Myntskatt. Karls, Tingstäde sn, Gotland Köln, kejsar Heinrich II, från 1014-1024.

Kursen avser att ge en översikt över numismatikens metoder. Det sker med hjälp av konkreta exempel från de sista 2500 årens användning av mynt, speciellt avseende vikingatid och medeltid. Ett mynt är ett föremål utfärdat och garanterat av en officiell myntherre, men det är  samtidigt ett allmänt bruksföremål  för befolkningen. Med denna dubbla natur utgör mynt ett unikt källmaterial. Kursen avser att belysa mynt och myntfynds potential i studiet av samhällets organisation och dess ekonomiska och sociala struktur. Mynt kan exempelvis belysa vikingarnas kontakter ute i världen, kungens skatteintäkter under medeltiden och böndernas medverkan i marknaden. I kursen får studenten lära sig om metoder för myntdatering, metallanalyser och tolkning av fyndplats och fyndomständigheter samt metalldetektorers användningsområde inom disciplinen. Studenten får även kunskaper för att kunna kritiskt bedöma mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2020

Undervisningen kommer att ske i Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras med en hemtentamen.

Kursansvarig lärare och Examinator

Jens Christian Moesgaard

Schema