Kursen syftar till att ge kunskap om Stockholms och Stockholmsområdets bakgrund med fokus på de arkeologiska lämningarna från forntiden fram till ca 1300. Genom både litteraturstudier, fältexkursioner och ett mindre eget arbete skall kursen ge studenten redskap för tolkning och analys av Stockholm före Stockholm ur olika aspekter. De olika beståndsdelarna (kulturlämningar, kulturmiljöer och de immateriella lämningarna) i landskapet görs tydliga. Syftet är att ge studenten ett reflekterande förhållningssätt till platsen, det kringliggande landskapet och relationen till omvärlden. Kursen har en tydlig tvärvetenskaplig profil där arkeologi, kvartärgeologi, kulturgeografi, religionshistoria och onomastik finns representerade.

Grundläggande behörighet. Kursen ges på höstterminen. Du söker kursen på antagning.se

Kursansvarig lärare

 

Schema