Kursen syftar till att ge kunskap om Stockholms och Stockholmsområdets bakgrund med fokus på de arkeologiska lämningarna från forntiden fram till ca 1300. Genom både litteraturstudier, fältexkursioner och ett mindre eget arbete skall kursen ge studenten redskap för tolkning och analys av Stockholm före Stockholm ur olika aspekter. De olika beståndsdelarna (kulturlämningar, kulturmiljöer och de immateriella lämningarna) i landskapet görs tydliga. Syftet är att ge studenten ett reflekterande förhållningssätt till platsen, det kringliggande landskapet och relationen till omvärlden. Kursen har en tydlig tvärvetenskaplig profil där arkeologi, kvartärgeologi, kulturgeografi, religionshistoria och onomastik finns representerade.

Höstens kursen börjar med upprop, registrering och en introduktionsföreläsning den 3 september kl. 18.00.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2020

Delkurs 1. Arkeologisk fältuppgift.
Kursansvarig lärare: Anna Röst. Examinator: Anders Carlsson.
Ges som campuskurs men ges även online för riskgrupper. Detta gäller även exkursionen.
Examineras med hemtentamen.

Delkurs 2. Projektarbete.
Kursansvarig lärare: Anna Röst. Examinator: Anders Carlsson.
Ges som campuskurs men ges även online för riskgrupper. Detta gäller även exkursionen.
Examineras med hemtentamen.

Schema