Du får grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Vidare får du deltaga i arkeologiska fältarbeten.

Kursen ges på våren. Du söker kursen på antagning.se

Särskild behörighet: Arkeologi I, 30 hp.

Kursansvarig lärare och examinator

Anders Carlsson

Schema