Kursen avser att ge insikt och träning i ett vetenskapligt tänkesätt med uppsatsen (15 hp) som studentens första prov på egen forskning med stöd av handledaren.

Övriga 15 hp ägnas åt läsande av speciallitteratur och andra individuella uppgifter (t.ex. opposition på en kollegas uppsats). Under vårterminen försöker vi ordna någon form av arkeologisk utbildning, ofta i regi av institutionen för arkeologi.

Institutionen förmedlar också, där så är möjligt, kontakter till grävningar i utländsk regi. Exkursioner till Medelhavsområdet anordnas i mån av resurser.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020

Delkurs 1: Examensarbete
Kursansvarig lärare: Lena Sjögren. Examinator: Ann-Louise Schallin.
Undervisning består av seminarier och handledning på institutionen. Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt.

Delkurs 2: Speciallitteratur I
Kursansvarig lärare: Lena Sjögren. Examinator: Ann-Louise Schallin.
Undervisning består av seminarier på institutionen. Kursen examineras genom en muntlig redovisning och hemtentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt.

Delkurs 3: Speciallitteratur II
Kursansvarig: Lena Sjögren. Examinator: Ann-Louise Schallin.
Undervisning består av seminarier på institutionen. Kursen examineras genom en skriftlig uppgift samt muntlig och skriftlig granskning av en annan uppsats.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt.

Schema