Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete. Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

Särskild behörighet: Antagen till Masterprogram i arkeologi samt 75 hp inom programmet varav minst 15 hp inom huvudområdet arkeologi.