Antikens kultur och samhällsliv

Antikens kultur och samhällsliv - masterkurs

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete om 30 hp. Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning.

Ämnet för examensarbetet bestäms i samråd med handledare. Ämnet bör också i komplexitet och möjligheter till fördjupning klart skilja sig från examensarbetet inom Kandidatkursen. Höga krav ställs på tydlig redovisning av kunskapsläge och frågeställningar och teoretisk bakgrund, på analys, tolkning och diskussion samt på den formella och språkliga utformningen av examensarbetet, som kan leda till ett publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete.

På kursen tränas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete och att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

Kursansvarig lärare

Ann-Louise Schallin

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70