Se även Länsmuseets blogg om grävningarna i Broby bro
http://arkeologistockholm.wordpress.com/category/broby-bro-2013/

Årets grävning kommer att ske i Broby bro, Täby. Grävledare är docent Sven Isaksson och grävningen utförs av arkeologistudenter från Stockholms universitet i ett samarbete med Stockholms Läns Museum under veckorna 18 – 21. Fokus kommer att läggas på tre anläggningar i detta fornlämningstäta område som behandlar tiden mellan 500 e.Kr. – 1100-talet. Resultaten kommer att presenteras i en utställning den 30 maj i Stockholms Läns museums lokaler i Sickla.

I samband med ombyggnaden av Broby bro året 1995 upptäcktes skelettgravar på platsen. Detta ledde till en långvarig undersökning av hela området som visade sig vara en gravgård från 1000-talet. I nära anknytningen till platsen finns fyra runstenar varav tre tillhör Jarlabankes släkt som också dateras till mitten och senare delen av 1000-talet och tros ha en koppling till gravgården.

Stockholms Läns Museum har sedan 2007 bedrivit forskning kring platsens förhistoria under namnet ”Mellan ättebacke och kyrkogård” och undersökningen av den tidigkristna gravgården anses som avslutad.

Årets grävningsprojekt ”Broby bro- en plats där världen passerar” kommer att lägga fokus på samspelet och skapandet av handlingspraktiker mellan människornas tankar och platsens materiella förutsättning. Följande frågeställningar hoppas kunna besvaras:

• Vilka skillnader och likheter kan vi se i olika sätt att begrava? Vilka aktiviteter kan vi se spår av?
• Hur har man förhållit sig till de äldre gravarna under gravgårdstiden? Pågår det aktiviteter här samtidigt som gravgården är i bruk?
• Finns det ytterligare skelettgravar vid Broby Bro som ännu inte har undersökts? Skiljer sig de materiella uttrycken åt mellan dessa och de på gravgården?
• Finns det kronologiska luckor där platsen Broby bro inte har varit aktiv?
• Hur används platsen under tiden före gravgården?
• Hur används platsen efter det att gravgården övergivits?
• Runstenarna – hur ser de kristna uttrycken ut på runstenarna vid Broby bro? Hur har dessa förändrats över tiden? Kan någon form av samband ses mellan stenarnas placering och budskapet som står på dem? Hör text/bild ihop med placering i landskapet? Eftersom alla stenarna är flyttade blir denna fråga en flerstegsraket

 

Fornlämningar som ska undersökas i år är

• fornlämning RAÄ 36:1 (6) – terrassering

Ett grävlag skall undersöka den rektangulära terrasseringen med måtten 14x7 meter i gravfältet RAÄ 36, för att fastställa anläggningens funktion. Flera teorier om vad terrasseringen egentligen var har lagts fram, däribland att den har utgjort en husgrund eller en grav med ovanlig utformning. Om det senare visar sig vara sant, kan vi förvänta oss brända ben och diverse järnföremål och mycket sotig jord. Om det visar sig vara det tidigare finns det en chans att vi hittar stolphål och kanske en härd, även järnspikar och keramik. Grävlaget leds av Anders Carlsson, docent vid Stockholms universitet.

• fornlämning RAÄ 36 – fyrkantig stensättning

Denna fyrkantiga stensättning är 4x3 meter enligt FMIS, samt 0,2 meter hög. På detta objekt kommer fokus att läggas på den laborativa delen av arkeologin. Benfynd kommer att behandlas av osteologer och det kan också bli aktuellt att genomföra kemiska analyser på bland annat keramik, eller konservera järnföremål. Denna grupp leds av Lena Holmquist, docent vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

• fornlämning RAÄ 42:7 – belamrad grav

Med Stockholms länsmuseums Lars Andersson som leder utgrävningen av fornlämningen hoppas vi hitta en grav under all den upphävda sten som lagts ovanpå den. Målet är att förstå människorna som använde denna plats längre bakåt i tiden än 1000-1100-tal som de tidigare utgrävningarna vid Broby bro behandlat, och på så sätt koppla ihop gravfältens, och platsens i sin helhet, kontinuitet från 500-tal till 1000-tal. Denna runda stensättning förväntas bidra med bevis som styrker denna kontinuitet, och även i denna grav förväntas fynd i form av sten, brända ben och enstaka mindre föremål av järn eller glas.

• Även ett mindre schakt bakom RAÄ 42:7 ska grävas för vidare undersökning
 

 

 

 
Grävningsområdet Broby bro
Grävningsområdet Broby bro