Alla schakten har delats in i rutor om 1 m2 och grävts ut rutvis i stick om 10 cm. Enskilda anläggningar har grävts ut separat.

Grupp A, Åkern

Hela schaktet har torvats av med spade och sedan jämnats till 10 cm nivå. En hel del keramik, bränd lera och avslag av kvarts och bergart framkom redan i torvlagret . Det har fortsatt att komma mycket fragmenterad keramik, bränd lera, brända ben och avslag. Eftersom lagren är omrörda kommer även historiska och moderna lämningar som glas och porslin bland de förhistoriska föremålen.

Vi har grävt ut hela ploglagret, som sträckte sig ned till 30 cm. Därunder framkommer ett hårt packat lerlager. I södra delen av schaktet finns tydliga spår av plogen i lerlagret, i form av fåror. Även i lerlagrets övre skikt framkommer keramik. Vi hoppas finna nedgrävningar och rester av konstruktioner i lerlagret, som inte påverkats av senare tiders plöjning av åkern. För att hinna gräva ut eventuella konstruktioner har vi valt att gräva ut lerlagret i 13 av de 50 m2 i schaktet. Vid behov kommer de resterande att grävas ut.

Ploglagret sträckte sig något djupare i norra delen av schaktet. I botten av ploglagret där, ökade mängden brända ben och keramik-skärvor, vilket kan bero på att plogen inte nått djupare än 30 cm. Det hittades heller inga moderna föremål här.

Vi har även funnit en del föremål som gett upphov till glada miner och beundrande susningar. Bland dessa räknas ett praktexemplar av en mejsel av grönsten, daterad till mellanneolitikum; några keramik-skärvor med den för gropkeramikerna karaktäristiska gropornamentiken; en streckornerad mynningsbit (även den gropkeramisk) och två pil-
spetsar av flinta. En skifferspets och en yxegg från en sönderslagen yxa hör också till praktfynden.

Vi är inte ensamma vid schaktet. Under veckan har vi förutom de skolklasser som besöker oss, haft sällskap av både huggormar och en närgången sork som gjort gångar i profilkanten.

 

 
Åker
Bild 1: Vy över åkern och schakt A (Foto: Sven Isaksson).
 

 

 

Grupp B, Åkern

I grupp Bs schakt på åkerytan hände inte så mycket under den första veckan. Torven togs bort och ploglagret började tas bort. Det fynd som hittades i torv- och ploglagret bestod till största del av recenta fynd så som delar av kritpipor (1600-1700-tal), keramik, spik m.m. men även förhistoriska fynd som slagen sten (Mest kvarts men även ett fåtal av flinta), brända ben (från mestadels djur men människoben kan även förekomma) och stenålderskeramik (Gropkeramik) samt delar från skifferspetsar.

Efter att vi grävt i två veckor så har vi dragit ner på schaktets storlek från att ha varit 49kvm är det nu 23kvm som är aktiva, detta på grund av att få ut så mycket som möjligt av grävningen under den tid vi har tillgång till. Vi har även slutat sålla i ploglagret eftersom att det tar för lång tid.

Till de mer spektakulära fynden som hittats hör ett obränt ben från en vikare som hittades i nedre delen av ploglagret i det nordöstra hörnet. Benet tros vara från stenåldern. En stensättning i form av en stenmatta har också påträffats i samma hörn av schaktet. Det har även kommit fram en skärva av stritsyxekeramik som är mycket ovanlig och som det kommer att utföras laborativa tester på för att man ska försöka ta reda på vad man har förvarat i dessa kärl.

Under ploglagret så finns det ler- samt ett finkornigt sandlager efter den strand som låg på platsen under stenålderns då vattennivån var betydligt högre än den är idag. Det är till denna strand vi nu ska gräva ner och se om vi där kan hitta några nedgrävningar eller andra anläggningar. Det är den första orörda lagren som vi kommer att gräva i eftersom att det överliggande lagret varit ploglager.

 

 
Grupp B
Bild 2: Här kan vi se stenpackningen i närmaste hörnet, i motsatta hörn har sanden börjat komma fram.
 

 

 

 

Grupp C, Skogsbacken

Vi började med att torva av hela schaktet och jämna ut ytan. Vårat torvlager var väldigt tunt, inte mer än 5 cm. Redan precis under torven började det dyka upp fynd, bland annat keramik och avslag.

Vi har nu grävt i tre veckor och vi har hittat väldigt mycket keramik samt avslag av bland annat kvarts, sandsten och flinta. Vi har också hittat slipstensfragment, 1 spets och fragmentariska lerfiguriner och miniatyrkärl. Ett av de mest intressanta fynden vi hittat är ett fragment av ett skallben från en människa. Fragmentet var något bränt. Över hela schaktet dyker det upp små fragment av ben, både brända och obrända. Bland annat har det framkommit säl- och fiskben.

Under vecka 2 och 3 har det börjat dyka upp flera anläggningar i schaktet. Det har framkommit 7 stycken stolphål, i södra och västra delen av schaktet. Stolparna har varit relativt små, vissa inte mer än störar. Det har inte gått att avgöra ifall stolparna tillsammans har bildat någon konstruktion. Flertalet anläggningar som hittats i schaktet syns som oregelbundna mörkfärgningar av varierade djup och storlek, vars funktioner är oklara.

Under främst vecka tre har det också börjat framkomma flera större koncentrationer av keramik. I vissa fall förefaller koncentrationerna härröra från större fragmentariskt sammanhållna skärvor. Andra koncentrationer verkar bestå av skärvor från flera olika kärl.

 

Grupp D, Platån

Under de senaste veckorna har det framkommit väldigt mycket fynd på platån, främst en uppsjö med keramik (allt från små fragment, till mer större skärvor och ett par mynningar), samt ett stort stenmaterial i form av avslag och splitter från t.ex. grönsten, skiffer och kvarts. Även en del ben har tagits tillvara. Det rör sig främst om små fragment och enligt osteologerna verkar samtliga vara djurben, men någon närmare exakt bedömning av vilka djurarter benen tillhör har ännu inte kunnat göras. I det ena provschaktet hittades den här veckan delar av ett lårben. Från början trodde vi att det var mänskligt och att vi kanske hade stött på en grav, men när osteologerna tittade närmare på det fick vi svaret att det snarare var ben ifrån ett större djur. Kanske är det ett djur som begravts eller så rör det sig om slakt- eller matavfall, men om detta kan vi i nuläget inte säga. I de båda mindre provschakten har det iakttagits ett par intressanta stenar, som vi tolkat som stenkonstruktioner i form av stora stenar som ser ut att ha lagts dit medvetet av människor. I den ena provrutan är det tre mellanstora stenar som ligger ovanpå en stenpackning med mindre stenar. Medan i det andra är det en ensam större sten som också verkar ligga ovan på en stenpackning. Invid dessa stenar och i stenpackningen har det påträffats en mängd större och mindre skärvor av gropkeramik, vissa är t.o.m. brända och skadade, så vi har fått gå väldigt försiktigt tillväga när vi tagit upp dem ur jorden. Vi har inte kommit fram till om det rör sig om en tillverkningsplats eller om de bara slagits sönder och/eller bränts av någon anledning, men vi hoppas kunna ta reda på det.

Vi har även fått besök av skolklasser från både låg- och mellanstadiet samt en gymnasieklass som läser ett program med arkeologisk inriktning. Magisterstudenternas uppgift har varit att guida och berätta om undersökningarna i de olika schakten och de fynd som gjorts där. Några av skolbarnen var väldigt ivriga och intresserade medan andra stod som tända ljus och lyssnade. Det samlade intrycket är att de flesta av besökarna, både skolklasserna och förbipasserande är intresserade av vad vi gör och tycker det är kul att vi gräver där.

Det senaste som har hänt är att vi öppnat ett provschakt nedanför platån för att undersöka om det finns spår av aktivitet i form av t.ex. avfall eller fiske. Undersökningen har precis påbörjats så i nuläget har vi inte så mycket fynd förutom en del keramikfragment. Vi har också börjat gräva stensättning vid vägen. Stenarna låg redan före undersökningen så pass ytligt så det är säkert inte någon förhistorisk lämning, i alla fall inte från stenåldern. Det verkar vara en sentida lämning eftersom det fanns Falu rödfärg på en av stenarnas undersidor, men det märkliga är att det inte finns utmärkt på någon karta, så vi kan inte uttala oss om vad det är för lämning. Några fynd har inte heller gjorts i anläggningen.