Platåhuset

Under första veckan har vi tagit upp två schakt på platån. Ett större schakt om 30m2 där vi hoppas kunna ta reda på mer om husets konstruktion. Dessutom har vi tagit upp ett mindre område, 4m2, i förra årets schakt. I detta har vi under veckan avlägsnat all fyllnadsmassa vi påförde förra året. Vi har också påbörjat arbetet med att avlägsna all stenpackning i platåkonstruktionen för att ta oss ned till botten i jakt på daterbart kol för att försöka fastställa anläggningsfasen för platån. Än så länge har vi fått bort översta lagret av stenpackningen och alldeles under denna påträffades en vikingatida nit.

 

 
stora_schaktet
Det stora schaktet på platån efter avtorvning. Foto: Martina Zettergren
 

 

 

 

 
lodfoto
Lodfoto över det lilla schaktet på platån. Foto: Johan Lindeberg
 

 

 

I det större schaktet har vi avlägsnat torvlagret och undersöker nästa lager. Här har framkommit en rund stenkonstruktion med oklar funktion, samt ytterligare en stenkonstruktion som antyder ett stolphål. Ytterligare undersökningar väntar i nästa vecka för att fastställa konstruktionernas funktion. En hel del sentida fynd i form av spikar, lerskärvor och tegel har påträffats. Två tummade keramikskärvor kan möjligen vara förhistoriska, men förhållandet att de påträffades ytligt talar för att de kanske är yngre, möjligen medeltida.


Den storblockiga stensättningen.

Under den gångna veckan har vi torvat av och rensat i det 20m2 stora schakt som har tagits upp i den storblockiga stensättningen. Efter avtorvningen framkom fler stenar där vissa bildade en typ av konstruktion med ställda stenar vilken i nuläget tolkas som uppförd av människor. Under den första veckan har vi i gruppen ägnat mycket tid till att rita all sten i schaktet i plan för att få en tydlig överblick. I två delar av schaktet har vi börjat gräva men i nuläget har inga förhistoriska fynd påträffats.

 

 
stallda stenar
Konstruktion med ställda stenar i den storblockiga stensättningen. Foto: Caroline Peterson
 

 Husgrundsterrassen

Veckan började med att vi bestämde hur schaktet skulle ligga, samt mätte ut dess koordinater med totalstationen. Schaktet lades så att stötte delen av terrassen täcktes, samt den eventuella rampen. Anledningen till detta var att hitta ett eventuellt hus samt undersöka om det verkligen var en ramp vi hade att göra med.

Eftersom vi inte hade något egentligt torvlager (ingen grässvål) behövde vi inte göra någon avtorvning. Istället började vi med att gräva bort ett naturligt avsatt lager. Under detta lager framkom en stenpackning som täckte den plana delen av terrassen. I terrassens kant ligger en rad stora stenblock. Mellan dessa verkade vårt översta naturligt avsatta lager fortsätta en bra bit nedåt, men när vi försökte ta oss igenom detta upptäckte vi att det var ett lerigare lager som antagligen har förts på i samband med terrassens uppbyggnad. Stenpackningen som täcker den plana delen av terrassen har i nulägen också tolkats som terrassens uppbyggnad.

I schaktets sydöstra del kunde en svartfärgad fläck iakttas mycket tidigt. Detta visade vara ett svart lager i en nedgrävning. För tillfället har denna tolkats som en kokgrop men för att säkert kunna säga vad det är behövs mer grävning.

Vi har i schaktet också fyra eventuella stolphål, varav två är mycket tydliga.

 

 
stolphål
Ett av fyra möjliga stolphål på terrassen. Foto: Mimmi Isacson
 

 

 

De fynd som framkommit är främst recenta i form av glas, tegel, plast, en tand, samt två knivar, en liten burk och en 25 öring från 1919. Ett förhistoriskt fynd har påträffats, detta i form av en keramikbit som kan vara från äldre järnålder.

Ängbystenen

Undersökningarna kring Ängbystenen, U 60, påbörjades under måndagen med det stora projektet att stadga upp runstenen för undersökningarna. Stubb-brytaren som används har till primär uppgift att hindra runstenen från att välta framåt, i den riktningen som runstenen redan lutar i, om undersökningarna mot all förmodan skulle underminera marken kring runstenen. Hela måndagens förmiddag gick åt att montera upp stubb-brytaren och få den på plats över runstenen. Arbetet var kämpigt eftersom stubb-brytaren väger en del, men med mycket samarbete och muskelkraft lyckades vi förankra runstenen till lunch. Efter det gick gruppen över till att placera ut koordinatpinnar med hjälp av mätinstrumentet. Genom detta arbete kunde vi lägga ut ett 9 m2 stort schakt kring runstenen, samt ett utökat sökschakt i nordsydlig riktning som skär över den förmodade vägbanken. Under tisdagen torvade vi av vårt schakt och kunde undersöka vårt första lager vid runstenen. Det som vi fann i fyndväg var bränd lera, något metalliknande samt en massa recenta glas- och cementbitar.

Under onsdagen tog vi oss vidare och frilade de flata stenarna framför runstenen. Vi tolkar dessa som sent ditlagda för att skapa en gång för besökare ända fram till runstenen. Även denna dag fann vi recenta fynd av samma slag som tidigare dag, samt även en metallring i den sydliga delen av sökschaktet. Onsdagen blev även en kortare arbetsdag på grund av ett hagel- och regnoväder.

 

Torsdagen var mycket produktiv och vi kunde arbeta oss igenom det stora lagret som nästan täckte hela vårt schakt. Genom detta kunde vi även rita och mäta in de flata stenarna framför runstenen, samt även lyfta två av dem. Under torsdagseftermiddagen begav vi oss till Karsvik för att se hur långt undersökningarna där hade kommit och hela seminariegrävningsgruppen avslutade dagen tillsammans med en liten stund vid runstenen där vi berättade om hur långt vårt arbete hade kommit.

 

 
flat sten
Avlägsnande av flat sten intill runstenen. Foto: Cecilia Winther