De olika enheterna vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur har haft olika förhållningssätt till magisterkursen vilket medfört att kursen ser olika ut beroende på den enhet där magisterstudierna har bedrivits.

Antikens kultur och samhällsliv har tidgare haft en magisterkurs i Grekland och Italien (30hp) och kursen var forskningsförberedande vilket medförde att ett få antal magisteruppsatser skrevs före 2000.

Arkeologiska forskningslaboratoriet har under läsåren 1994/1995 till 2006/2007 haft C/D-uppsatser som omfattat totalt 30hp (en kombination av kandidatuppsats 15hp och magisteruppsats 15hp).

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet har också haft C/D-uppsatser (en kombination av kandidatuppsats 15hp och magisteruppsats 15hp), men parallellt har det även funnits en magisterkurs om 30 hp.

Från HT2015 infördes ett magisterprogram om 1år. Institutionen för arkeologi och antikens kultur valde att enbart ha masterutbildning om 2år. Därmed skrevs inga magisteruppsatser efter VT2015.