Editor: Anders Andrén

78. ARNSHAV, MIRJA. 2020.
De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar.

77. QVISTRÖM, LINDA. 2020.
Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader.

76. FAHLANDER, FREDRIK. 2018.
Bildbruk i mellanrum. Mälarvikens hällbilder under andra årtusendet fvt.

75. SÖRMAN, ANNA. 2018.
Gjutningens arenor: Metallhantverkets rumsliga, sociala och politiska organisation i södra Skandinavien under bronsåldern.

74. AUDY, FLORENT. 2018.
Suspended Value: Using Coins as Pendants in Viking-Age Scandinavia (AD 800-1140).

73. EIKJE RAMBERG, LINN. 2017.
Mynt er hva mynt gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk.

72. NILSSON, PER. 2017.
Brukade bilder. Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv.

71. RÖST, ANNA. 2016.
Fragmenterade platser, ting och människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland, ca 1000-300 f Kr.

70. SPANGEN, MARTE. 2016.
Circling Concepts. A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites.

69. BERG, INGRID. 2016.
Kalaureia 1894: A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece.

68. ANDERSSON, HELENA. 2016.
Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap.

67. LJUNG, CECILIA. 2016.
Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige.

66. NIKLASSON, ELISABETH. 2016.
Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU.

65. LJUNGE, MAGNUS. 2015.
Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet.

63. ENGSTRÖM, ELIN. 2015.
Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön.

62. KLEVNÄS, ALISON & HEDENSTIERNA-JONSON, CHARLOTTE (red) 2015.
Own and be owned. Archaeological perspectives on the concept of possession.

61. RUNESSON, GUNILLA. 2014.
Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå.

60. LJUNGE, MAGNUS & RÖST, ANNA (red). 2014.
I skuggan av solen. Nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial.

59. MC WILLIAMS, ANNA. 2014.
An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor.

58. BACK DANIELSSON, ING-MARIE & THEDÉEN, SUSANNE (red). 2012.
To Tender Gender. The Pasts and Futures of Gender Research.

57. BACK DANIELSSON, ING-MARIE, FAHLANDER, FREDRIK & SJÖSTRAND, YLVA (red). 2012.
Encountering Imagery: Materialities, Perceptions, Relations.

56. BURSTRÖM, NANOUSCHKA M. & FAHLANDER, FREDRIK (red). 2012.
Matters of scale. Processes and courses of events in archaeology and cultural history.

55. SJÖSTRAND, YLVA. 2011.
Med älgen i huvudrollen. Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland.

54. FAHLANDER, FREDRIK (red). 2011.
Spåren av de små. Arkeologiska perspektiv på barn och barndom.

53. FAHLANDER, FREDRIK & KJELLSTRÖM, ANNA (red). 2010.
Making Sense of Things. Archaeologies of Sensory Perception.

52. MONIKANDER, ANNE. 2010.
Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern.

51. VON HACKWITZ, KIM. 2009.
Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen ocn båtyxekulturen.

50. JONSSON, KRISTINA. 2009.
Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia.

49. LINDEBERG, MARTA, 2009.
Järn i jorden. Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland.

48. REGNER, ELISABET; VONHEIJNE, CECILIA; KITZLER ÅHFELDT, LAILA & KJELLSTRÖM, ANNA (red). 2009.
From Ephesos to Dalecarlia: Reflections on Body, Space and Time in Medieval and Early Modern Europe.

47. BACK DANIELSSON, ING-MARIE; GUSTIN, INGRID; LARSSON, ANNIKA, MYRBERG, NANOUSCHKA & THEDÉEN, SUSANNE (red). 2009.
Döda personers sällskap. Gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck. (On the Threshold. Burial Archaeology in the Twenty-first Century).

46. BRATT, PETER. 2008.
Makt uttryckt i jord och sten. Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern.

45. MYRBERG, NANOUSCHKA. 2008.
Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220.

44. FRANSSON, ULF; SVEDIN, MARIE; BERGERBRANT, SOPHIE & ANDROSCHUK, FEDIRS (red). 2007.
Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe.

43. BERGERBRANT, SOPHIE. 2007.
Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 1600-1300 BC.

42. ARNBERG, ANNA. 2007.
Där människor, handling och tid möts. En studie av det förromerska landskapet på Gotland.

41. SELLING, SUSANNE. 2007.
Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken.

40. BACK DANIELSSON, ING-MARIE. 2007.
Masking Moments. The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia.

39. STENQVIST MILLDE, YLVA. 2007.
Vägar inom räckhåll. Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället.

38. RUNER, JOHAN. 2006.
Från hav till land eller Kristus och odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna.

37. FELDT, BJÖRN. 2005.
Synliga och osynliga gränser. Förändringar i gravritualen under yngre bronsålder – förromersk järnålder i Södermanland.

36. MONIÉ NORDIN, JONAS. 2005.
När makten blev synlig. Senmedeltid i södra Dalarna.

35. REGNER, ELISABET. 2005.
Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid.

34. STENSKÖLD, EVA. 2004.
Att berätta en senneolitisk historia. Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr.

33. THEDÉEN, SUSANNE. 2004.
Gränser i livet – gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap.

32. FERNSTÅL, LOTTA. 2004.
Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X.

31. VON HEIJNE, CECILIA. 2004.
Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130).

30. LAGERSTEDT, ANNA. 2004.
Det norrländska rummet. Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle.

29. LINDGREN, CHRISTINA. 2004.
Människor och kvarts. Sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige.

28. STENBÄCK, NIKLAS. 2003.
Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500–2000 f.Kr.

27. WALL, ÅSA. 2003.
De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn.

26. GILL, ALEXANDER. 2003.
Stenålder i Mälardalen.

25. HED JAKOBSSON, ANNA. 2003.
Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid och tidig medeltid.

24. ADAMS, JONATHAN. 2003.
Ships, Innovation and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding In Northern Europe 1450–1850.

23. HAUPTMAN WAHLGREN, KATHERINE. 2002.
Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland.

22. CARLSSON, ANDERS. 2001.
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern.

21. STORÅ, JAN. 2001.
Reading Bones. Stone Age Hunters and Seals in the Baltic.

20. STRASSBURG, JIMMY. 2000.
Shamanic Shadows. One hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia, 7,000–4,000 BC.

19. BOLIN, HANS. 1999.
Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland under de två sista årtusendena f.Kr.

18. GÖRANSSON, EVA-MARIE. 1999.
Bilder av kvinnor och kvinnlighet. Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen.

17. CARLSSON, ANDERS. 1998.
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern.

16. CASSEL, KERSTIN. 1998.
Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland.

15. ZACHRISSON, TORUN. 1998.
Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland.

14. JOHANSEN, BIRGITTA. 1997.
Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap.

13. Withdrawn.

12. RINGSTEDT, NILS. 1992.
Household economy and archaeology. Some aspects on theory and applications.

11. JAKOBSSON, MIKAEL. 1992.
Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi. (Diss.)

10. VARENIUS, BJÖRN. 1992.
Det nordiska skeppet. Teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid.

9. BURSTRÖM, MATS. 1991.
Arkeologisk samhällsavgränsning. En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland.

8. CARLSSON, ANDERS. 1988.
Vikingatida ringspännen från Gotland. Text och katalog.

7. BERTILSSON, ULF. 1987.
The Rock Carvings of Northern Bohuslän. Spatial Structures and Social Symbols

6. DURING, EBBA. 1986.
The Fauna of Alvastra. An Osteological Analysis of Animal Bones from a Neolithic Pile Dwelling.

5. CARLSSON, ANDERS. 1983.
Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid. Text och katalog.

4. BLIDMO, ROGER. 1982.
Helgö, Husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie. Helgöstudier 2.

3. SÄRLVIK, INGEGÄRD. 1982.
Paths Towards a Stratified Society. A Study of Economic, Cultural and Social Formations in South-West Sweden during the Roman Iron Age and the Migration Period.

2. AMBROSIANI, KRISTINA. 1981.
Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers, in the Light of the Finds from Birka and Ribe.

1. KYHLBERG, OLA. 1980.
Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi. I. Helgö. II. Birka.