2020

Mirja Arnshav
De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

Qviström Linda
Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader

2018

Florent Audy
Suspended Value: Using Coins as Pendants in Viking-Age Scandinavia (c. AD 800–1140)

Anna Sörman
Gjutningens arenor: Metallhantverkets rumsliga, sociala och politiska organisation i södra Skandinavien under bronsåldern

2017

Linn Eikje Ramberg
Mynt er hva gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: prodksjon, sirkulasjon og bruk. Stockholm Studies in Archaeology 73.

Per Nilsson
Brukade bilder: Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv. Stockholm Studies in Archaeology 72.

2016

Anna Röst
Fragmenterade platser, ting och människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland, ca 1000-300 f kr. Stockholm Studies in Archaeology 71.

Marte Spangen
Circling oncepts: A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites. Stockholm Studies in Archaeology 70.

Ingrid Berg
Kalaureia 1894: a Cultural History of the first Swedish Excavation in Greece. Stockholm Studies in Archaeology 69.

Andersson Helena
Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap. Stockholm Studies in Archaeology 68.

Ljung Cecilia
Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Stockholm Studies in Archaeology 67.

Niklasson Elisabeth
Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU. Stockholm Studies in Archaeology 66.

2015

Ljunge, Magnus
Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet. Stockholm Studies in Archaeology 65.

Engström, Elin
Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön. Stockholm Studies in Archaeology 63.

2014

Runesson, Gunilla
Bronsålderns bosättningsområden och boplatseer på Gotland. Många syns inte men finns ändå. Stockholm Studies in Archaeology 61.

Mc Williams, Anna
An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor.

2013

Pettersson Jensen, Ing-Marie
Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen.

2011

Sjöstrand, Ylva
Med älgen i huvudrollen. Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland. Stockholm Studies in Archaeology 55.

2010

Monikander, Anne
Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern.
Stockholm Studies in Archaeology 52.

Hjulhammar, Marcus
Stockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer.

2009

von Hackwitz, Kim
Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen. Stockholm Studies in Archaeology 51.

Jonsson, Kristina
Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia. Stockholm Studies in Archaeology 50.

Lindeberg, Marta
Järn i jorden. spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland. Stockholm Studies in Archaeology 49.

2008

Bratt, Peter
Makt uttryckt i jord och sten. Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern. Stockholm Studies in Archaeology 46. Säljs genom Stockholms läns museum.

Myrberg, Nanouschka
Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220. Stockholm Studies in Archaeology 45.

2007

Arnberg, Anna
Där människor, handling och tid möts. En studie av det förromerska landskapet på Gotland. Stockholm Studies in Archaeology 42.

Back Danielsson, Ing-Marie
Masking Moments. The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia. Stockholm Studies in Archaeology 40.

Bergerbrant, Sophie
Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in northern Europe 1600-1300 BC. Stockholm Studies in Archaeology 43.

Selling, Susanne
Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken. Stockholm Studies in Archaeology 41.

Stenqvist Millde, Ylva
Vägar inom räckhåll. Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället. Stockholm Studies in Archaeology 39.

2006

Runer, Johan
Från hav till land eller Kristus och odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna. Stockholm Studies in Archaeology 38. (Slutsåld)

2005

Edberg, Rune
Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång - ett drama i det kalla krigets skugga. Södertörn archaeological studies 2.
Färder i österled. Experiment, källor, myter och analogier. Stockholm Marine Archaeology Reports 2.
Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder - perspektiv på arbetena Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång och Färder i österled. Stockholm Marine Archaeology Reports 4.

Feldt, Björn
Synliga och osynliga gränser. Förändringar i gravritualen under yngre brånsålder - förromersk järnålder i Södermanland. Stockholm Studies in Archaeology 37.

Monié Nordin, Jonas
När makten blev synlig. Senmedeltid i södra Dalarna. Stockholm Studies in Archaeology 36.

Regner, Elisabet
Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid. Stockholm Studies in Archaeology 35.

2004

Fernstål, Lotta
Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X. Stockholm Studies in Archaeology 32.

von Heijne, Cecilia
Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130). Stockholm Studies in Archaeology 31. (Slutsåld)

Lagerstedt, Anna
Det norrländska rummet. Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle. Stockholm Studies in Archaeology 30. (Slutsåld)

Lindgren, Christina
Människor och kvarts. Sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige. Stockholm Studies in Archaeology 29.

Stensköld, Eva
Att berätta en senneolitisk historia. Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr. Stockholm Studies in Archaeology 34.

Thedéen, Susanne
Gränser i livet - gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap. Stockholm Studies in Archaeology 33.

2003

Adams, Jonathan
Ships, Innovation and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding in Northern Europe 1450 - 1850. Stockholm Studies in Archaeology 24. Stockholm Marine Archaeology Reports 3. (Slutsåld)

Creutz, Kristina
Tension and Tradition. A study of Late Age spearhead around the Baltic Sea. Theses and Papersin Archaeology N.S. A8.

Fredengren, Christina
Crannogs. A study of people´s interaction with lakes, with particular reference to Lough Gara in the north-west of Ireland.

Gill, Alexander
Stenålder i Mälardalen. Stockholm Studies in Archaeology 26. (Slutsåld)

Hed Jakobsson, Anna
Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid och tidig medeltid. Stockholm Studies in Archaeology 25. (Slutsåld)

Rundkvist, Martin
Barshalder 1. A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971. Stockholm Archaeological Reports 40.
Barshalder 2. Studies of Late Iron Age Gotland

Stenbäck, Niklas
Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500-2000 f.Kr. Stockholm Studies in Archaeology 28.

Wall, Åsa
De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn. Stockholm Studies in Archaeology 27. (Slutsåld)

2002

Englund, Lars-Erik
Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie nr 40.

Hauptman Wahlgren, Katherine
Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland. Stockholm Studies in Archaeology 23. (Slutsåld)

2001

Skyllberg, Eva
Södermanlands medeltida bergsbruk - en feodal angelägenhet. Sörmländska handlingar nr 50.

2000

Kilger, Christoph
Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im Sächsisch-Slawischen Grenzland ca. 965-1120. Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 15. Kungl. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Strassburg, Jimmy
Shamanic Shadows. One Hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scaninavia, 7,000-4,000 BC. Stockholm Studies in Archaeology 20. (Slutsåld)

1999

Bolin, Hans
Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland under de två sista årtusendena f Kr. Stockholm Studies in Archaeology 19. (Slutsåld)

Göransson, Eva-Marie
Bilder av kvinnor och kvinnlighet . Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen. Stockholm Studies in Archaeology 18.

1998

Cassel, Kerstin
Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland. Stockholm Studies in Archaeology 16. (Slutsåld)

Zachrisson, Torun
Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm Studies in Archaeology 15. (Slutsåld)

1997

Johansen, Birgitta
Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap. Stockholm Studies in Archaeology 14. (Slutsåld)

1995

Ahlström, Christian
Spår av hav, yxa och penna. Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten. 148.

Bergh, Stefan
Landscape of the Monuments. A study of the passage tombs in the Cúil Irra region, Co. Sligo, Ireland. Studier från UV Stockholm. Riksantikvarie-ämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter nr 6.

Rönnby, Johan
Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland. Studier från UV Stockholm. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter nr 10.

1994

Lindqvist, Christian
Fångstfolkets bilder. En studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna. Theses and Papers in Archaeology, New Series A 5.
Svenwall, Nils
Ett 1500-talsfartyg med arbetsnamnet Ringaren.

Svenwall, Nils
Ett 1500-talsfartyg med arbetsnamnet Ringaren.

1993

Norman, Peter
Medeltida utskärsfiske. En studie av fornlämningar i kustmiljö. Nordiska museets Handlingar 116.

1992

Biuw, Anita
Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. Stockholms-monografier utgivna av Stockholms stad, vol. 76.

Jakobsson, Mikael
Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi. Stockholm Studies in Archaeology 11.

Ringstedt, Nils
Household economy and archaeology. Some aspects on theory and applications. Stockholm Studies in Archaeology 12.

Varenius, Björn
Det nordiska skeppet. Teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid. Stockholm Studies in Archaeology 10.

1991

Burström, Mats
Arkeologisk samhällsavgränsning. En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland. Stockholm Studies in Archaeology 9. (Slutsåld)

1990

Broberg, Anders
Bönder och samhälle i statsbildningstid. En bebyggelsearkeologisk studie av agrarsamhället i Norra Roden 700-1350 e. Kr. Upplands Fornminnes-förenings Tidskrift 52.

1989

Blomqvist, Lars
Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö. Theses and Papers in Archaeology, New Series 1.

Östergren, Majvor
Mellan stengrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. Theses and Papers in Archaeology, New Series 2.

1987

Bennett, Agneta
Graven. Religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i Mälarområdet. Theses and Papers in North-European Archaeology 18.

Bertilsson, Ulf
The Rock Carvings of Northern Bohuslän. Spatial Structures and Social Symbols. Stockholm Studies in Archaeology 7. (Slutsåld)

Jonsson, Kenneth
The New Era. The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage. Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 1. Kungl. Myntkabinettet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Stjernberg, Magdalena
Farsoter under förhistorisk tid. Del I: Bakterier och rickettsier. Theses and Papers in North-European Archaeology 19.

1986

Browall, Hans
Alvastra pålbyggnad: social och ekonomisk bas. Theses and Papers in North-European Archaeology 15.

Magnusson, Gert
Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län. Jernkontorets Bergs-historiska Skriftserie N:r 22.

1984

Petré, Bo
Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 4. Bebyggelsearkeologisk analys. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 10.

1983

Carlsson, Anders
Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid. Stockholm Studies in Archaeology 5. (Slutsåld)

Cederlund, Carl Olof
The Old Wrecks of the Baltic Sea. Archaeological recording of the wrecks of carvel-built ships. BAR International Series 186.

Wijkander, Keith
Kungshögar och sockenbildning. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid. Sörmländska handlingar 39.

1982

Blidmo, Roger
Helgö, Husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie. Helgöstudier 2. Stockholm Studies in Archaeology 4. (Slutsåld)

Särlvik, Ingegerd
Paths Towards a Stratified Society. A Study of Economic, Cultural and Social Formations in South-West Sweden during the Roman Iron Age and the Migration Period. Stockholm Studies in Archaeology 3. (Slutsåld)

1981

Ambrosiani, Kristina
Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers in the Light of the Finds from Birka and Ribe. Stockholm Studies in Archaeology 2. (Slutsåld)

Jaanusson, Hille
Hallunda - A study of pottery from a Late Bronze Age settlement in central Sweden. The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 1.

1980

Burenhult, Göran
Götalands hällristningar. Del I. Theses and Papers in North-European Archaeology 10.

Kyhlberg, Ola
Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnålder. I Helgö. II Birka. Stockholm Studies in Archaeology 1.

1979

Selinge, Klas-Göran
Agrarian Settlements and Hunting Grounds. A Study of the Prehistoric Culture Systems in a North Swedish River Valley. Theses and Papers in North-European Archaeology 8.

1977

Hulthén, Birgitta
On Ceramic Technology during the Scanian Neolithic and Bronze Age. Theses and Papers in North-European Archaeology 6.

1975

Haglund, Laila
Disposal of the dead among Australian Aborigines: archaeological data and interpretation. Theses and Papers in North-European Archaeology 5.

1974

Haasum, Sibylla
Vikingatidens segling och navigation. Theses and Papers in North-European Archaeology 4.

Hyenstrand, Åke
Centralbygd - Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 5.

Janzon, Gunborg O
Gotlands mellanneolitiska gravar. Acta Universitatis Stockholmien-sis. Studies in North-European Archaeology 6.

1973

Lamm, Jan Peder
Fornfynd och fornlämningar på Lovö. Arkeologiska studier kring en uppländsk järnåldersbygd. Theses and Papers in North-European Archaeology 3.

Lundström, Lillemor
Bitsilver och betalningsringar. Studier i svenska depåfynd från vikingatiden påträffade mellan 1900 och 1970. Theses and Papers in North-European Archaeology 2.

1972

Iregren, Elisabeth
Vårby och Vårberg II. Studie av kremerat människo- och djurbensmaterial från järnåldern. Theses and Papers in North-European Archaeology 1.

Nordström, Hans-Åke
Cultural Ecology and Ceramic Technology. Early Nubian Cultures from the Fifth and the Fourth Millenia B.C. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 4.

1971

Arrhenius, Birgit
Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Funden des frühen Mittelalters. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and papers published in offset. 3.

Ferenius, Jonas
Vårby och Vårberg. En studie i järnålderns bebyggelsehistoria. Acta Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and papers published in offset. 1.

Lundström, Agneta
Helgö-studier 1. Frågor kring handel, hantverk och samhälle. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and papers published in offset. 2.

1960

Baudou, Evert
Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 1.

1956

Serning, Inga
Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna. Acta Lapponica. XI. Nordiska Museet.

1955

Widéen, Harald
Västsvenska vikingatidsstudier. Arkeologiska källor till Vänerområdets kulturhistoria under yngre järnålder och äldsta medeltid. Skrifter utgivna av Göteborgs Arkeologiska Museum, Nr 2.

1945

Gabrielsson, Ruben
Kompositionsformer i senkeltisk orneringsstil sedda mot bakgrunden av den allmäneuropeiska konstutvecklingen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 58:2.

1939

Behmer, Elis
Das zweischneidige Schwert der germanischen Völkerwanderungszeit.

Holmqvist, Wilhelm
Kunstprobleme der Merowingerzeit. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 47.