Paleogenetik fokuserar på DNA-analys av fossiler och andra förhistoriska lämningar av organismer. Centrum för paleogenetik ska öka möjligheterna till forsknings- och kunskapsutbyten, ge ett mer effektivt utnyttjande av resurser och öka synligheten hos verksamheten. Forskningscentrumet får lokaler i Arrheniuslaboratorierna, Frescati.

Läs hela artikeln på su.se/samverkan