Cecilia Ljung har fått ett pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ur Torsten Janckes minnesfond för sin doktorsavhandling Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige.