Metallanalyser av mynt

I en myntförordning bestämdes vikt och silverhalt för resp. valör (valörer i guld följde normalt en internationell standard). Dessvärre är dessa myntförordningar normalt inte bevarade vad gäller medeltiden. Med hjälp av vikt‐ och haltanalyser kan man i efterhand rekonstruera dessa värden. Det har emellertid gjorts få haltanalyser och de flesta är gjorda för länge sen. Två typer av haltanalyser görs normalt idag; XRF ‐ röntgenflouroescens och SEM ‐ svepelektronmikroskop. På arkeologiska forskningslaboratoriet finns utrustningar för båda mätmetoderna. När Numismatiska forskningsgruppen under våren 2016 startar en serie haltanalyser av mynt, finansierade av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning, har XRF valts. Upp till 150 mynt i Kungl. Myntkabinettets, Stockholm, samlingar kommer att analyseras vid varje tillfälle och förutom silverhalten kommer halten för guld, koppar, bly och eventuellt ytterligare någon metall att redovisas. Resultaten kommer att publiceras på vår hemsida i en ny publikationsserie: Metallanalyser av mynt /Metallanalyses of coins. Nordiskt material redovisas på svenska med en engelsk sammanfattning medan övrigt material redovisas på engelska.

Viktanalyser kommer också att redovisas för det aktuella materialet.

Med hjälp av förändringar i mynten silverhalt och vikt kan man se förändringar över tid som hjälper oss att förstå den ekonomiska utvecklingen och hur myntningen kunde tjäna som en intäktskälla för statsmakten. I vissa fall gör de också att man kan fastställa valören, präglingsområdet eller tiden för myntningen. Metallens sammansättning kan också avgöra varifrån metallen kommer.