CORPUS NUMMORUM SAECULORUM IX-XI QUI IN SUECIA REPERTI SUNT

Catalogue of coins from the viking age found in sweden

Bild av bokomslag CNS

CNS är förkortningen för ett projekt där alla vikingatida myntfynd (ca 800-1140) i Sverige ska publiceras. Nio volymer har tryckts och fram t.o.m. 2010 organiserades publiceringen av en kommitté inom Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Fr.o.m. 2011 leds projektet helt av Numismatiska forskningsgruppen och den framtida publiceringen sker enbart via vår hemsida, där några fynd redan finns tillgängliga.

I de första åtta volymerna i CNS-serien har fynd i Sverige med 51.417 vikingatida mynt av totalt ca 252.000 mynt publicerats. Den nionde volymen beskriver de 6.280 mynt som hittats i Blekinge. Under perioden ca 800-990 är det nästan uteslutande fråga om islamiska mynt. Därefter är det främst tyska och engelska mynt, men även t.ex. svenska från Olof Skötkonung och Anund Jakob, fram till den yngsta skatten, Johannishus, som är nedlagd efter 1120. Den är den största bevarade skatten i Sverige med tyska mynt, 4.821 ex., varav många är unika och aldrig tidigare beskrivna. Mynten funna i Blekinge är framförallt ett resultat av internationella handelskontakter och de är präglade i Spanien i väster bort till Uzbekistan i öster. Myntfynden kan, som få andra källmaterial, visa vikingatidens internationella karaktär. De kan även belysa andra frågor, t.ex. hur Blekinge efterhand införlivades i det danska riket.

De nio tryckta volymerna gavs ut mellan 1975-2010. Alla övriga fynd kommer att publiceras i pdf-format på vår hemsida. I de tryckta volymerna har alla fynd i ett landskap eller i ett antal socknar publicerats samtidigt. I vilken ordningsföljd fynden kommer att finnas tillgängliga på webben bestäms av bearbetningstekniska skäl. Numreringen kommer att fortsätta att följa den geografiska ordningen med undantag för att namnen kommer att följa det svenska alfabetet, d.v.s. Å, Ä och Ö kommer att placeras sist. De kommer därför inte som hittills att publiceras som alfabetiskt ”Aa”, ”Ae” resp. ”Oe”.

 
Landskap
Socknar
Antal mynt
År
1.1
Gotland
Akebäck-Atlingbo
7.082
1975
1.2
 
Bäl-Buttle
11.437
1977
1.3
 
Dalhem-Etelhem
11.662
1982
1.4
 
Fardhem-Fröjel
7.951
1982
3.1
Skåne
Åhus-Grönby
4.142
1985
3.4
 
Maglarp-Ystad
4.862
1987
4.1
Blekinge
Bräkne-Hoby - Sölvesborg
6.280
2010
8.1
Östergötland
Älvestad-Viby
2.460
1983
16.1
Dalarna
Falun-Rättvik
1.821
1979
Totalt
 
 
57.697
 


Varje landskap har ett nummer i serien. Inom varje undervolym får varje fynd ett fyndnummer. Varje mynt i ett fynd får ett eget nummer. Dessa nummer gäller som referenser och bör citeras när man vill hänvisa till ett fynd eller ett mynt. T.ex. 1.22.3.10 som hänvisar till landskap 1 (Gotland), undervolym 22 (Roma sn), fynd 3 (Lilla Väller) och mynt nr 10. Denna hänvisning gäller båda för text och illustration.

Eftersom fynden kommer att publiceras efterhand kan man inte citera sidnummer eftersom dessa kommer att förändras fortlöpande. Sidnumren är bara att betrakta som en hjälp vid utskrift.

Formatet (satsyta och layout) kommer att bibehålls och sker i numrerade pdf-volymer som efterhand kommer att kompletteras. Vissa förändringar kommer att ske i hur mynten redovisas i fyndlistorna. Tills vidare kommer inga detaljerade kartor att publiceras. I ett första skede kommer främst myntens primära data (egenskaper vid tillverkningen) att anges medan endast få sekundära data (egenskaper som erhållits genom cirkulation) kommer att anges. Eventuellt kommer fyndlistorna i ett senare skede att kunna kompletteras med resterande data.

Eftersom CNS-projektet har saknat avlönad personal sedan 1988 är det inte längre möjligt att fortsätta att publicera tryckta volymer. Tanken att man genom det nya publiceringsförfarandet på webben ska uppnå flera fördelar

- fyndlistorna blir omedelbart tillgängliga för alla på Internet
- publiceringen kan ske snabbare
- rättelser och tillägg kan göras löpande, d.v.s. fyndlistorna kan hållas aktuella
- mynten illustreras med hjälp av digitala färgfoton som kan förstoras ca 10 gånger
- fler mynt illustreras (målsättningen är att illustrera samtliga mynt)
- inga kostnader för tryckning och lagerhållning av volymer

Sedan den första CNS-volymen publicerades 1975 har ytterligare ca 38.400 mynt hittats i Sverige. För att ta hänsyn till framtida fynd och för att de tänkta volymerna inte ska bli för omfattande utgår den planerade volymindelning från att ca 2.000-4.000 mynt (baserat på nu kända fynd) ska redovisas i varje volym. Dock kommer undantag att göras när fynden är ovanligt stora.

Publiceringen på webben kommer också att göra det möjligt att i efterhand illustrera samtliga mynt i fynd publicerade i de tryckta volymerna och det har redan skett i flera fall.
Läs mer om CNS i pdf-format för läsning och utskrift på NFG:s enhetssida

Beställa böcker ur CNS-serien

Corpus nummorum saeculorum IX–XI qui in Suecia reperti sunt
1.1 Gotland Akebäck–Atlingbo 1975
1.2 Gotland Bäl–Buttle 1977
1.3 Gotland Dalhem–Etelhem 1982
1.4 Gotland Fardhem–Fröjel 1982
3.1 Skåne Åhus–Grönby 1985
3.4 Skåne Maglarp–Ystad 1987
4.1 Blekinge Bräkne-Hoby–Sölvesborg 2010
8.1 Östergötland Älvestad–Viby 1983
16.1 Dalarna Falun–Rättvik 1979

Volymerna distribueras av eddy.ab i Visby. Beställningar kan göras på nedanstående adress:
https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/serie/72/corpus-nummorum-saeculorum-ix-xi-qui-in-sueci