1. KYHLBERG, Ola. 1980. Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi. I. Helgö. II. Birka.

2. AMBROSIANI, Kristina. 1981. Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers, in the Light of the Finds from Birka and Ribe.

3. SÄRLVIK, Ingegärd. 1982. Paths Towards a Stratified Society. A Study of Economic, Cultural and Social Formations in South-West Sweden during the Roman Iron Age and the Migration Period.

4. BLIDMO, Roger. 1982. Helgö, Husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie. Helgöstudier 2.

5. CARLSSON, Anders. 1983. Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid. Text och katalog.

6. DURING, Ebba. 1986. The Fauna of Alvastra. An Osteological Analysis of Animal Bones from a Neolithic Pile Dwelling.

7. BERTILSSON, Ulf. 1987. The Rock Carvings of Northern Bohuslän. Spatial Structures and Social Symbols.

8. CARLSSON, Anders. 1988. Vikingatida ringspännen från Gotland. Text och katalog.

9. BURSTRÖM, Mats. 1991. Arkeologisk samhällsavgränsning. En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland.

10. VARENIUS, Björn. 1992. Det nordiska skeppet. Teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid.

11. JAKOBSSON, Mikael. 1992. Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi. (Diss.)

12. RINGSTEDT, Nils. 1992. Household economy and archaeology. Some aspects on theory and applications.

13. Withdrawn.

14. JOHANSEN, Birgitta. 1997. Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap.

15. ZACHRISSON, Torun. 1998. Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland.

16. CASSEL, Kerstin. 1998. Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland.

17. CARLSSON, Anders. 1998. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern.

18. GÖRANSSON, Eva-Marie. 1999. Bilder av kvinnor och kvinnlighet. Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen.

19. BOLIN, Hans. 1999. Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland under de två sista årtusendena f. Kr.

20. STRASSBURG, Jimmy. 2000. Shamanic Shadows. One hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia, 7,000–4,000 BC.

21. STORÅ, Jan 2001. Reading Bones. Stone Age Hunters and Seals in the Baltic.

22. CARLSSON, Anders. 2001. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern.

23. HAUPTMAN WAHLGREN, Katherine. 2002. Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland.

24. ADAMS, Jonathan. 2003. Ships, Innovation and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding In Northern Europe 1450 – 1850.

25. HED JAKOBSSON, Anna. 2003. Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid och tidig medeltid.

26. GILL, Alexander. 2003. Stenålder i Mälardalen.

27. WALL, Åsa. 2003. De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn.

28. STENBÄCK, Niklas. 2003. Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500 – 2000 f. Kr.

29. LINDGREN, Christina. 2004. Människor och kvarts. Sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige.

30. LAGERSTEDT, Anna. 2004. Det norrländska rummet. Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle.

31. von HEIJNE, Cecilia. 2004. Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130).

32. FERNSTÅL, Lotta. 2004. Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X.

33. THEDÉEN, Susanne. 2004. Gränser i livet – gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap.

34. STENSKÖLD, Eva. 2004. Att berätta en senneolitisk historia. Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr.

35. REGNER, Elisabet. 2005. Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid.

36. MONIÉ NORDIN, Jonas. 2005. När makten blev synlig. Senmedeltid i södra Dalarna.

37. FELDT, Björn. 2005. Synliga och osynliga gränser. Förändringar i gravritualen under yngre bronsålder – förromersk järnålder i Södermanland.

38. RUNER, Johan. 2006. Från hav till land eller Kristus och odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna.

39. STENQVIST MILLDE, Ylva. 2007. Vägar inom räckhåll. Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället.

40. BACK DANIELSSON, Ing-Marie. 2007. Masking Moments. The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia.

41. SELLING, Susanne. 2007. Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken.

42. ARNBERG, Anna. 2007. Där människor, handling och tid möts. En studie av det förromerska landskapet på Gotland.

43. BERGERBRANT, Sophie. 2007. Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 1600-1300 BC.

44. FRANSSON, Ulf, SVEDIN, Marie, BERGERBRANT, Sophie & ANDROSCHUK, Fedir (eds.) 2007. Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe.

45. MYRBERG, Nanouschka. 2008. Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220.

46. BRATT, PETER. 2008. Makt uttryckt i jord och sten. Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern.

47. BACK DANIELSSON, Ing-Marie, GUSTIN, Ingrid, LARSSON, Annika, MYRBERG, Nanouschka & THEDÉEN, Susanne (red.) 2009. Döda personers sällskap. Gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck. (On the Threshold. Burial Archaeology in the Twenty-first Century).

48. REGNER, Elisabet, von HEIJNE, Cecilia, KITZLER ÅHFELDT, Laila & KJELLSTRÖM, Anna (eds.). 2009. From Ephesos to Dalecarlia: Reflections on Body, Space and Time in Medieval and Early Modern Europe.

49. LINDEBERG, Marta, 2009. Järn i jorden. Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland.

50. JONSSON, Kristina. 2009. Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia.

51. von HACKWITZ, Kim. 2009. Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen ocn båtyxekulturen.

52. MONIKANDER, Anne. 2010. Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern.

53. FAHLANDER, Fredrik & KJELLSTRÖM, Anna (eds.)2010. Making Sense of Things. Archaeologies of Sensory Perception.

54. FAHLANDER, Fredrik (red.)2011. Spåren av de små. Arkeologiska perspektiv på barn och barndom.

55. SJÖSTRAND, Ylva. 2011. Med älgen i huvudrollen. Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland.

56. BURSTRÖM, Nanouschka M. & FAHLANDER, Fredrik (eds.) 2012. Matters of scale. Processes and courses of events in archaeology and cultural history.

57. BACK DANIELSSON, Ing-Marie, FAHLANDER, Fredrik & SJÖSTRAND, Ylva (eds.) 2012. Encountering Imagery: Materialities, Perceptions, Relations.

58. BACK DANIELSSON, Ing-Marie & THEDÉEN, Susanne (eds) 2012. To Tender Gender. The Pasts and Futures of Gender Research.

59. MC WILLIAMS, Anna. 2014. An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor.

60.   LJUNGE, Magnus & RÖST, Anna (red).2014. I skuggan av solen. Nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial.

61.   RUNESSON, Gunilla. 2014. Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå.

62. KLEVNÄS, Alison & HEDENSTIERNA-JONSON, Charlotte (eds.) 2015. Own and be owned. Archaeological perspectives on the concept of possession.

63. ENGSTRÖM, Elin. 2015. Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön.

65. LJUNGE, Magnus. 2015. Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet.

66. NIKLASSON, Elisabeth. 2016.
Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU.

67. LJUNG, Cecilia. 2016.
Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige.

68. ANDERSSON, Helena. 2016.
Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap.

69. BERG, Ingrid. 2016.
Kalaureia 1894: A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece.

70. SPANGEN, Marte. 2016.
Circling Concepts. A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites.

71. RÖST, Anna. 2016.
Fragmenterade platser, ting och människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland, ca 1000-300 f Kr.

71. NILSSON, Per. 2017.
Brukade bilder. Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv.

72. EIKJE RAMBERG, Linn. 2017.
Mynt er hva mynt gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk.