Vägar inom räckhåll handlar om människors vardagliga resande i det förindustriella bondesamhället i södra Norrlands inland. Resultaten i avhandlingen visar att det lokala vägnyttjandet varit relativt flexibelt medan det ekonomiska, politiska och sociala resandet kan karaktäriseras som en förhållandevis stabil samhällsföreteelse. Människor har haft en mental beredskap att resa långt, men vilka resor som har prioriterats är delvis en fråga om det lokala sammanhanget. En av de viktigaste slutsatserna är att de perifera skogssamhällena har en egen unik kontext och att de bör studeras utifrån sina speciella förutsättningar.

Ylva Stenqvist Millde är en arkeolog som är särskilt intresserad av vägar och resande och vilken betydelse det har för formandet av samhället av igår och idag. Avhandlingen ingår i det tvärvetenskapliga projektet Flexibilitet som tradition-kulturmönster och näringar i Norrländsk skogsbygd under 1000 år. Arbetet har utförts vid institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.