Från att länge ha varit en försummad kategori i arkeologi och historia böjar nu barn och barndomsstudier bli ett etablerat forskningsfält. Föreliggande antologi har ambitionen att ta ett samlat grepp över var forskningen står idag och med olika fallstudier visa på dessa studiers potential att säga oss något nytt och intressant om förmoderna samhällen.

Antologin inleds med en bakgrund till forskningen kring barn och barndom, dess definitionsproblem och centrala begrepp. Den andra delen av boken består av ett antal fallstudier av arkeologer, osteologer och antikvetare vars exempel spänner från mesolitisk till historisk tid.

 
Spåren av de små