Den individuella studieplanen ska upprättas i samband med antagning till forskarutbildningen och fastställas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Planen skall följas upp och revideras en gång årligen.

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur handledningen är organiserad och en beskrivning av såväl doktorandens som fakultetsnämndens åtaganden "samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt." (HF 6 36 §)

Doktoranderna använder Humanistiska fakultetens mall, som finns tillgänglig på både svenska och engelska (word) på deras webbplats.

Länk till Humanistiska fakultetens mallar