Temats innehåll

Forskning kring materialitet är ett internationellt, disciplinöverskridande fält vilket medför att doktorander tränas i att identifiera nya sammanhang och nå fördjupade insikter i samspelet mellan människan och världen. Doktoranderna kommer att arbeta med och tillämpa olika materiella perspektiv som exempelvis posthumanism, aktör-nätverksteori, objekt-orienterad filosofi samt ”material culture studies”.

Målet med temat är att ge en kvalificerad och tvärvetenskaplig forskarutbildning genom att problematisera centrala begrepp som agens och materialitet i humanistisk forskning. Detta uppnås genom att lyfta fram det materiellas betydelser i olika sociala och kulturella sammanhang.

Temats delkurser belyser agens och materialitet genom flera olika ingångar. En delkurs fokuserar på betydelsen av materialitet i visuella media (bild, konst, film mm). En annan lyfter fram hur nymaterialistiska perspektiv kan användas för att studera kulturella och tekniska processer i samhället. I ett avslutande workshopmoment tillämpas färdigheter och kunskaper, samtidigt som studenterna tränar muntlig och skriftlig presentation i ett internationellt sammanhang.

Den ”materiella vändningen” har under 2000-talet fått ett stort genomslag inom såväl humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör idag ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsfält där utbytet mellan olika discipliner är stort. De centrala begreppen, materialitet och agens, kan sägas vara “elastiska” på så vis att de tar sig olika uttryck i olika kunskapsområden, vilket uppmuntrar till att övervinna traditionella gränser mellan olika discipliner.

I exempelvis arkeologi, historia och antikvetenskaperna lyfts det materiellas och tingens agens fram som aktiva faktorer i olika historiska förlopp. De historiska vetenskaperna diskuterar också källtexternas materialitet, dvs på vilket material och med vilka verktyg som text och bild är producerade. I etnologi uppmärksammas också ontologiska aspekter av relationen mellan människa-materialitet (perspektivism). Inom de estetiska konstvetenskaperna finns en inflytelserik materiell riktning där fokus förskjuts från vad vi gör med bilder till vad bilder i sin materiella utformning gör med oss. Forskningen kring arkitektur, landskapsarkitektur och skulpterad konst poängterar olika materials egenskaper, hur de samverkar med form och stil samt hur de påverkar betraktaren på ett sätt som inte alltid är avsiktligt. Inom språkvetenskaperna diskuteras materiella aspekter av kognitiva processer samt språkets fonetiska och grafiska former.

Mer information