"Det naturliga valet". Om förekomst av naturens ting i vikingatida gravkontexter.