Projektbeskrivning

I Sverige har under mellanneolitikum (3500–2500 BC) en stor mångfald i de materiella lämningarna utvecklats, vilket traditionellt tolkats i termer av "kulturgrupper". Vi studerar variation i kulturell identitet genom att undersöka såväl den materiella kulturen från dessa "kulturgrupper", som lämningarna av människorna själva. Begreppet kulturell identitet omfattar flera aspekter, bl.a. ideologi, religion, diet, genetik och social struktur. I stället för att jämställa materiell kultur med kulturell identitet, vill vi se den första företeelsen som en del av den andra. Det finns en stor variation i den materiella kulturen; frågan är om det finns motsvarande variation inom hela konceptet "kulturell identitet", och hur de olika komponenterna förhåller sig till varandra. Projektet omfattar en empirisk studie av ett välavgränsat modellområde, Öland och Kalmarsundsregionen. Variationer i stenmaterialen och de keramiska traditionerna studeras och jämförs med bosättningsmönster. Genom isotopstudier av människoben från gravar studerar vi variation i diet mellan olika individer, mellan olika grupper samt under en individs livstid. Vi kommer även att studera biologisk familjestruktur med hjälp av DNA-analyser. Vi vill studera hur människa, materiell kultur och landskap interagerar med varandra för att skapa en meningsfull värld, genom att titta på hur den materiella kulturens variation förhåller sig till variation i diet och familjestrukturer.

Kontakt
kerstin.liden@arklab.su.se

tfn 08-16 29 48