Ylva Svenfeldt
Avsikten med analysen är att utvärdera och utveckla metoder för könsbedömning av kremerat skelettmaterial. Utgångspunkten för analysen är den metoddiskussion som undersökningen av det kremerade benmaterialet från Ula-gravfälten i Norge ledde fram till. Det finns ett flertal metodproblem inom den osteologiska könsbedömningen av kremerat skelettmaterial. Detta innebär exempelvis att det finns en risk att könsbedömningar utgår från en modell av synligt/osynligt, dvs. bedömningar som grundas på vad som saknas i benmaterialen snarare än vad som kan identifieras. En konsekvens av detta är att gravlagda individer bedöms till kvinnor på grund av att det saknas könskaraktärer i benmaterialet. En väsentlig fråga är följaktligen hur man ska gå tillväga för att identifiera och synliggöra kvinnor i det osteologiska materialet. Genom att tillämpa ett genusperspektiv i analysarbetet är det möjligt att synliggöra och diskutera metodproblem vid könsbedömning av kremerade skelettmaterial.

Ett mål med analysen är att försöka utveckla ett system för könsbedömning genom att använda morfologisk seriation. Därutöver omfattar projektet även en granskning av gravar med könsindikerande arkeologiska artefakter och en jämförande studie mellan dessa gravar och resultaten av de osteologiska könsbedömningarna. Vad gäller djurben i gravar finns många intressanta frågeställningar, som till exempel huruvida antalet djurarter/djurbensfragment är större i mansgravar än i kvinnogravar och om det kan finnas skillnader i vilka arter som påträffas i arkeologiskt könsbedömda gravar.

Svenfelt Ylva, 2009: Metoder vid könsbedömningar av kremerade skelettmaterial med utgångspunkt från Ula-gravfälten. Viking 2009, s. 91-108. Oslo.

Kontaktuppgifter: ylva.svenfelt@gmail.com
073-6161002