Tillbaka

Hjulström, B. & Isaksson, S. 2004. Tjärprover. Rapport över analys av jordprover från trattformiga anläggningar från Sommaränge 5:1 och Fullerö, lokal 35, Uppland. Bilaga 6 i Bergengren, A. & Hennius, A. Sommaränge – Hus, odling och tjärframställning. Undersökningar för E4, Raä 179, Viksta socken, Uppland. Rapport 2004:02, avdelningen för arkeologiska undersökningar, Upplandsmuseet, Uppsala. Sid 134-138.

Hjulström, B. & Isaksson, S. 2005a. Rapport av analyser på jordprover från tjär- och kolframställningsanläggningar i skogsmark i Uppland. Hennius, A., Svensson, J. Ölund, A. & Göthberg, H. Kol och tjära- Arkeologi i norra Upplands skogsmarker. Undersökningar för E4. Vendel, Tierp och Tolfta socknar, Uppland. Rapport 2005:2, avdelningan för arkeologiska undersökningar. Upplandsmuseet, Uppsala. Sid 125-129.

Hjulström, B. & Isaksson, S. 2005b. Tidevarv i Tuna. Arkeologiska undersökningar i Tuna by, Alsike sn, Uppland. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 3. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Tillgänglig i fulltext (pdf 2178 kB)

Hjulström, B., Isaksson, S. & Hennius, A. 2006. Organic geochemical evidence for pine tar production in middle Eastern Sweden during the Roman Iron Age. Journal of Archaeological Science, Vol. 33, Issue 2. Sid 283-294.

Isaksson, S. 2003a. Döden i grytan. Om dråpet på en man som hette Solve. Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift 2003:2. Sid 3-17.

Isaksson, S. 2003b. Vild vikings vivre. Om en tidigmedeltida matkultur. Fornvännen 98. Stockholm. Sid 271-288.

Isaksson, S., Hjulström, B. & Wojnar Johansson, M. 2004. The analysis of soil organic material and trace metal elements in cultural layers and ceramics. Larsen, J. H. & Rolfsen, P. (red). Halvdanshaugen – arkeologi, historie og naturvitenskap. Universitetets kulurhistoriske museer Skrifter Nr 3. Sid. 311-328.

Isaksson, S., Olsson, M. & Hjulström, B. 2005. De smorde sina krås. Spår av vegetabilisk olja i keramik från yngre järnålder. Fornvännen 100. Stockholm. Sid 179-191.
Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

CD-uppsatser

 

Bergström, E. 2004. Grophus i Uppland: Ett försök till funktionstolkning av två grophus utifrån lipidanalyser med GC/MS. CD-uppsats i arkeologi med laborativ inriktning.

Olsson, M. 2004. Skärvor från det förflutna: En FTIR- och GCMS-analys av keramik från Tuna i Alsike, Uppland. CD-uppsats i arkeologi med laborativ inriktning. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Opublicerade rapporter

 

Hjulström, B. 2004. Geokemiska analyser på ett kulturlager från en boplats i Kyrsta, Ärentuna sn, Up. En undersökning av element, lipider och fosfat i marken. Rapport till Societas Archaeologica Upsaliensis.

Hjulström, B. & Isaksson, S. 2003. Rapport över analys av jordprover från trattformiga anläggningar från Sommaränge 5:1 och Fullerö, lokal 35, Uppsala. Rapport till Upplandsmuséet och UV Mitt.

Hjulström , B. & Isaksson, S. 2004. Arkeologiska undersökningar vid Tuna 2:1, Alsike sn, Uppsala Kn 2003. Rapport till Länstyrelsen i Uppsala.

Isaksson, S. 2003. Analys av lipider i keramik från grav A88, Smedjan, Garnisonen, RAÄ 35, Björkö, Adelsö sn, Up. Rapport till Lena Holmquist Olausson, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Isaksson, S. 2004. Analys av organiska lämningar på keramik från Anl 73, Kv Artilleriet 1:33, Visby, Gotland. Rapport till Länsmuseet på Gotland.

Isaksson, S. & Hjulström, B. 2003. Arkeologiska undersökningar vid Tuna 2:1, Alsike sn, Uppsala Kn 2002. Rapport till Länstyrelsen i Uppsala.

Arbeten på gång

 

Hjulström, B. & Isaksson, S. Manuskript. Late Viking Age and early Medieval Time in Tuna in Alsike parish, Up.

Hjulström, B. & Isaksson, S. Manuskript. Identification of activity areas by multi-element characterization and lipidanalysis of sediments. A study of a reconstructed Iron Age house at Lejre experimental centre, Denmark.

Isaksson, S. I tryck a. From feasting freebooters to fasting friars? Continuity and change in the culture of food during the transition from Late Iron Age to the Early Medieval Period in Sweden. Fransson U. et al. (red). Cultural contacts between east and west, from Stone Age to Ingmar Jansson. Archaeology, artifacts and human contacts in northern Europe. Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Isaksson, S. I tryck b. Vessels of Change. A long-term perspective on prehistoric pottery-use in southern and eastern middle Sweden based on lipid residue analyses. Ny forskning om gammal keramik. Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet.

Isaksson, S. Manuskript. Matkultur och kokkonst under yngre järnålder.

Isaksson, S. Manuskript. Pottery-use at Early Medieval Manor-sites in Eastern Middle Sweden.

Olsson, M. & Isaksson, S. Manuskript. Gone fishing. The cooking and consumption of fish at an Early Medieval manor.

Konferenser, seminarier, föreläsningar

 

2003 01 23. Sven Isaksson. “Från garum till mandelmjölk – om matkultur och kokkonst i skriftliga källor och arkeologiskt material.” Seminarium, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

2003 03 20. Björn Hjulström. ”Arkitektur med ett budskap, en studie av arkitektoniska förändringar och dess betydelse i östra mellansverige 200-800 e.kr” Seminarium, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

2003 03 24. Björn Hjulström & Sven Isaksson. ”Organiska analyser av arkeologiskt material”. Seminarium, Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala.

2003 04 02. Björn Hjulström. ”Lipidprovtagning - Varför och när, var, hur?” Ett diskussionsseminarium kring några naturvetenskapliga analysmetoder. Smålands museums seminarium, Växjö.

2003 05 04. Sven Isaksson. ”Maten och Myten – matlagning under yngre järnålder.” Föreläsning, Gamla Uppsala – Historiskt Centrum.

2003 05 05. Sven Isaksson. “Lipidforskning –metoder och perspektiv”. Föreläsning, Naturvidenskablige metoder. Temadag, Moesgård, Århus universitet, Danmark.

2003 06 05. Sven Isaksson. “Tuna in Alsike – Recent fieldwork and excavations.” The East Mound in Old Uppsala: Plans for New Investigations. Seminarium, Societas Archaeologica Upsaliensis, Gamla Uppsala.

2003 09 10. Björn Hjulström. Poster ”Unravelling the record of the soil”. Konferens, European Association of Archaeologists. St: Petersburg, Ryssland.

2003 08 11. Sven Isaksson. “Analys av organiskt material och metallspårämnen i kulturjord och i keramik.” Seminarium, Hønefoss, Norge.

2003 08 17. Sven Isaksson. ”Vikingatida mat och dryck”. Föreläsning, Arkeologins dag, Birkamuseet, Björkö.

2003 09 26. Sven Isaksson. “Matkultur under yngre järnålder – tidig medeltid. Kontinuitet och förändring.” Birka – Sigtuna. Nya infallsvinklar på ett gammalt problem. Seminarium, Björkö.

2003 11 27. Björn Hjulstöm & Sven Isaksson. “Årets seminariegrävningar i Tuna i Alsike presenteras.” Seminarium, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

2005 04 11 Sven Isaksson. “Inte bara keramik. Om krukskärvor som källor till kunskap om mat och matlagning.” Till mat och värme. Endagssymposium om Keramik och Kakel 1400 – 1700. Arrangerat av Medeltidsseminariet i Stockholm och Stockholms medeltidsmuseum.

2005 11 03 Sven Isaksson. “Mind-fodder: material culture of food and eating in prehistoric Europe”. Seminarium, Interdisciplinary Studies on Prehistoric Material Culture. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

2005 11 18 Sven Isaksson. ”Hölls grytan kokande?”. Workshop Ny forskning om gammal keramik, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet.

2005 11 24 Sven Isaksson. ”Disk och dynga. Spår av matkultur och näringsfång.” Föreläsning, Föreningen Sjuhundraleden, Norrtälje.

2006 01 10 Sven Isaksson. ”Kring hus och härd. Om vikingatida matkultur”. Föreläsning, Ålands museum, Mariehamn, Åland, Finland.

2006 01 19 Sven Isaksson. ”Gammal mat. Om matkultur från sten-, brons- och järnålder.” Föreläsning, Statens Historiska Museum, Stockholm.

2006 03 14 Sven Isaksson. ”Mat och riter. Om rituell kärlanvändning.” Seminarium, Metamorfosisdag på temat ritualer, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

2006 09 08 Sven Isaksson. “Flashes in the frying-pan? On the culture of food and the interpretation of ancient subsistence data.” ISBA 2, The Second International Symposium on Biomolecular Archaeology, Stockholm, 7-9 September.

Övrigt

 

Hansson, A.-M., Holmquist Olausson, L. & Isaksson, S. 2003. Faktaunderlag för utställningen Gröt och Gryta, om matkultur i Birka, Birkamuseet, Björkö.