Projektet utgår ifrån två frågor av generell giltighet för forskning kring myntfynd och myntanvändning i kyrkor, exemplifierat genom två medeltida småländska kyrkor, Arby och Gränna. Den ena frågan rör relationen mellan myntbruk i kyrkor och äganderätten till kyrkan, som kunde tillhöra antingen en privatperson eller en församling. Vilka skillnader i myntbruk kan detta ha orsakat? Kan vi se sådana skillnader och förändringar i det arkeologiska myntmaterialet? En central tanke här är att mynt speglar och är del av sitt historiska sammanhang, men även påverkade människors vardag och religiösa liv (t.ex. genom användning för avlat, mässor, utsmyckning av kyrkorummet, ombyggnader och maktrelationer).

Den andra frågan är sambandet mellan myntfynd i kyrkor och övrigt myntbruk i samhället. Hur ska vi tolka skillnader i fyndmönster och fluktuationer i deponeringen? I vilken utsträckning kan myntfynd från kyrkor extrapoleras för att tolka ekonomiska företeelser och myntens roll utanför kyrkans specifika sammanhang? Här är det viktigt att noga utvärdera depositionsprocesser och fyndmassans sammansättning. Denna del av undersökningen vill tränga bortom den vanliga synen att kyrkan är ett ”samhälle i miniatyr”, vilket delvis accepteras, men också ifrågasätts utifrån kyrkans och de kyrkliga handlingarnas särpräglade karaktär som sätter en speciell ram för de artefakter som brukas och återfinns där.

 

Publikationer inom projektet

[I tryck 2019] Building for Glory. The House of the Lord in Gränna and Arby, Småland. I: Gullbekk, S., Kilger, C., Roland, H. och Kristensen, S. (red.), The use of money in religious and devotional contexts: Coin finds in churches in Scandinavia, Iceland and The Alpine Region. London: Routledge.