Sverige står svagt när det gäller kunskap om medeltidens islamiska och judiska kultur i det i övrigt kristna Europa. Det existerar ingen samlad plattform för kunskapsuppbyggnad och analys, sannolikt för att forskningsområdet inte uppfattas som angeläget från en nordisk horisont. Vårt projekt avser att bryta upp de homogena block som kristenheten, islam och judendom till synes utgjorde under medeltiden. Dessutom vill vi integrera skandinavisk historieskrivning med södra och centrala Europa. I en globaliserad samtid kan vi inte utelämna tongivande kultursfärer som påverkat idéer, kulturmönster och politik i det förflutna.

Projektet behandlar tre forskningsområden med medeltiden som tidsram. Gemensamt för dem är fokus på relationen mellan motsättning och dialog, utifrån begreppen heterogenitet och hybriditet. I projektet belyses judar och framställningar av judar i Centraleuropa och Skandinavien, sociala identiteter på det islamiska Sicilien och bruket av muslimska handskrifter i skandinaviska lärda miljöer. De tre delprojekten berör såväl idéhistoria och arkeologi som historisk arkeologi.

För att befrämja forskningsfältet ämnar vi att inom projektet bygga upp en kurs på avancerad nivå med inriktning mot islamisk och judisk kultur i det medeltida Europa.