Medeltida skelett
 

 

Människor i brytningstid: skelettgravar i Birka och dess nära omland

Projektet Människor i brytningstid omfattar en studie av obrända skelett från människor som begravts i Birka samt på samtida och tidigmedeltida gårdsgravfält runt om i Mälardalen. I fynd och kontext påminner gravarna mycket om varandra men någon större sammanställande och jämförande analys av de osteologiska materialen har hittills aldrig gjorts. Birkas olika gravfält kommer att undersökas var för sig och tillsammans. Det finns också en ambition att belysa relationen mellan de analyserade individerna och det tidiga Sigtuna. Preliminära resultat påvisar stora skillnader i parametrar som styrs av stress under barndomen (exempelvis infektioner och näringsbrist) där framförallt barnen från Birka tycks ha varit speciellt utsatta. I de fortsatta undersökningarna kommer det att framgå om denna skillnad är signifikant, samt om andra hälsoparametrar stärker dessa resultat. De bioarkeologiska undersökningarna inkluderar även isotopanalyser vilka kommer att relateras till frågor kring kosthållning, genus och etnicitet. Det praktiska analysarbetet som slutförs under våren 2011 försvåras av olika tafonomiska, kontextuella och antikvariska faktorer. Dessa kommer att också lyftas fram och redogöras för i och med projektet slutförande. Projektet har pågått sedan maj 2009 och resultaten kommer att publiceras under 2012-2013.

The men from the royal Swedish battleship Kronan: an anthropological overview and future research

On the first of June 1667, during the Scanian War, the Swedish battleship Kronan met the Danish-Dutch enemy fleet near the island of Öland in the Baltic Sea. The ship, which was considered to be the largest naval war vessel of its time had a crew of 850 men. Historic accounts report that as Kronan was maneuvering to position itself to confront the enemy fleet, the ship turned around, keeled over, exploded, and sank. Only 42 men are known to have survived. In 1980 the wreck was rediscovered and annual nautical archaeology excavations have been carried out ever since. Large quantities of commingled human skeletal remains has been recovered and initially analyzed by Professor Ebba During at Stockholm University. During estimated the minimum number of individuals recovered to be around 260, and confirmed that the skeletal assemblage was composed of mostly younger men. Observations of perimortem trauma has been made on a number of bone elements but the signatures of trauma are not distinct. The lesion pattern is difficult to interpret and different scenarios for the cause must be made. Ongoing research is focused on the trauma pattern and taphonomy. The project is sponsored by Åke Wiberg Stiftelse.