Antikens kultur och samhällsliv

 

Antikens kultur och samhällsliv utforskar framför allt de grekiska och romerska kulturerna i Medelhavsområdet och alla områden som någon gång varit beroende av dessa. I tiden rör vi oss från äldsta stenåldern till ca 500 e.Kr. I ämnet ingår inte bara historia utan även religion, filosofi, litteratur och konst. Arkeologiskt material spelar också en stor roll. Kort sagt, vi studerar alla spår, materiella eller andliga, som människor lämnat efter sig. Vårt ämne är därför mycket omfattande och unikt både i Sverige och utomlands genom sin speciella tvär- och mångvetenskapliga inriktning. Vissa delar av utbildningen är förlagda till de svenska instituten i Rom och Aten och våra studenter har även möjlighet att delta i svenska utgrävningsprojekt i Italien, Grekland och Turkiet.
Läs mer om Antikens kultur

Allmän arkeologi

 

Arkeologi är institutionens största ämne, vad gäller anställda, studenter, doktorander och producerade avhandlingar. Ämnet är inriktat på studier av människans hela historia, från äldsta paleolitikum till nutiden, men med särskild hänsyn till förhållanden i Norden. Karakteristiskt för ämnets forskningsmiljö är en intensiv och ständigt pågående diskussion om relationen mellan materiell kultur och tolkning. Makt, ideologi, etnicitet, genus, ritual, mentalitet och kulturmöten är återkommande frågor i många av publikationerna från ämnet.
Läs mer om Arkeologi

Numismatiska forskningsgruppen (NFG)

 

NFG är helt externfinansierad tack vare Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning. Verksamheten består av forskning och handledning främst inom vikingatida och medeltida myntning och myntcirkulation.
Läs mer om Numismatiska forskningsgruppen

Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

 

Arkeologi med laborativ analys är den disciplin där man använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska metoder och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem. Av definitionen framgår det också att ämnet är tvärvetenskapligt, inte enbart så att det sträcker sig över flera ämnen utan även över flera olika fakulteter. Enheten är unik i Skandinavien med sin breda inriktning omfattande biologiska, kemiska, fysiska såväl som geologiska analysmetoder, applicerat på ett arkeologiskt källmaterial utan kronologisk begränsning. Bland de större forskningsprojekt som bedrivits inom enheten kan nämnas, Svealand i Vendel och Vikingatid, Borgar och befästningar, Genus och diet under Neolitikum, samt studier av yngre järnålderns matkultur.
Läs mer om Arkeologiska forskningslaboratoriet

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL)

 

Osteoarkeologi är ett profilämne inom institutionen där studenterna genom sin utbildning uppnår specialistkompetens om arkeologiska skelettfynd. Enhetens utbildning är bred och studenter tränas i såväl human som animal osteoarkeologi. Ämnet ligger i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. Osteologiska data utgör grunden för tolkningar om kulturhistoriska sammanhang. Vid enheten bedrivs såväl grund- som mera specialiserad forskning kring bl.a människors levnadsförhållanden samt försörjningsekonomi under stenålder, järnålder och medeltid (djurhållning, fiske, jakt). Forskningen berör även Skandinaviens faunahistoria. Nya forskningsområden inom ämnet är animal paleopatologi, paleohistopatologi och oral histopatologi.
Läs mer om Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet