Sjökullarna vid Vada
Sjökullarna vid Vada
 

 

Det är ett fält som i Norden omfattar de senaste 2000 åren. Av särskilt intresse är hur ting och text förhåller sig till varandra som kunskapskällor samt vilken betydelse föremål har för människors minnen och historieberättande.

En stor del av forskningen bedrivs av doktorander. För att få en överblick över bredden i denna forskning se sammanställningen över tidigare framlagda doktorsavhandlingar under fliken Publikationer: Doktorsavhandlingar inom Arkeologi

Vi har även post dok forskare och några av dessa forskar för närvarande inom ett gemensamt tema benämnt ”identitet och livshistoria”. Här finns också en forskarassistent samt flera externt finansierade forskare.

De tills vidare anställda forskarna består av två professorer och en docent. De har med utgångspunkt från sin forskning skrivit ett antal läroböcker:

Anders Andrén. 1997. Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna. Brutus Östlings Bokförlag Symposium. Stockholm.

Mats Burström. 2007. Samtidsarkeologi. Introduktion till ett forskningsfält. Studentlitteratur. Lund.

Anders Carlsson. 1998. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern.

Anders Carlsson. 2001. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern.

För mer information om enskilda forskares arbete, se under ”Våra forskare - Forskarpresentationer” i vänstermenyn.